Nieodpłatna pomoc prawna

Aktualizacja 10.04.2020r.

Nieodpłatna pomoc prawna - zmiany w związku z COVID-19
 

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej  stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491) informujemy, co następuje.

w terminie od 1 kwietnia 2020 r. do odwołania zawieszona zostaje możliwość skorzystania z osobistej wizyty w nieodpłatnych punktach pomocy prawnej. Wszystkie umówione wcześniej wizyty zostają odwołane.

W tym okresie można korzystać z porad nieodpłatnej pomocy prawnej w sposób zdalny, wyłącznie drogą środków komunikacji na odległość tj. za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej należy:

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu można złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z oświadczeniem - ustnie przez telefon

Pracownikowi Starostwa Powiatowego w Poznaniu należy podać: imię, nazwisko, adres, numer PESEL (w przypadku braku numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość), przyczynę odstąpienia od pisemnej formy oświadczenia.

 

Anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej można przekazać:

pod numerem telefonu: 61 8410 797;

na adres e-mail: pomocprawna@powiat.poznan.pl

lub listownie na adres:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
ul. Słowackiego 8
60-823 Poznań

 

Wzór wniosku o potrzebie uzyskania porady prawnej na odległość do pobrania poniżej:

wniosek o potrzebie uzyskania pomocy prawnej na odleglość - pdf

wniosek o potrzebie uzyskania pomocy prawnej na odleglość - word

 


Aktualizacja: 23.03.2020r.

Komunikat
o zmianach w działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu poznańskiego

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie kraju informujemy, że:

w terminie od 16 do 31 marca 2020 roku zawieszona zostaje możliwość skorzystania z osobistej wizyty w nieodpłatnych punktach pomocy prawnej. Wszystkie umówione wcześniej wizyty zostają odwołane.

W tym okresie można korzystać z porad nieodpłatnej pomocy prawnej w sposób zdalny, wyłącznie drogą środków komunikacji na odległość tj. za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej należy:

 • przesłać na adres: pomocprawna@powiat.poznan.pl skan podpisanego wniosku o potrzebie uzyskania porady,
 • możesz przekazać anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej pod numerem: telefonu 61 8410 797 lub na adres e-mail: pomocprawna@powiat.poznan.pl

 

Wzór wniosku o potrzebie uzyskania porady prawnej na odległość do pobrania TUTAJ.

 


 

INFORMACJA

w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu poznańskiego

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) Powiat Poznański realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Osoby uprawnione wymienione w ww. ustawie mają dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez profesjonalnych prawników wyznaczonych przez samorządy prawnicze i organizacje pozarządowe.

Na terenie powiatu poznańskiego funkcjonuje 16 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których pomoc udzielana jest osobom uprawnionym przez 5 dni w tygodniu, co najmniej 4 godziny dziennie zgodnie z określonym harmonogramem.

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w gminie Komorniki obsługiwany jest przez organizację pozarządową:

Wielkopolskie Centrum Pomocy Prawnej i Mediacji
ul. Osiedlowa 19
64-300 Nowy Tomyśl

 

Wykaz osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. Piotr Sługiewicz – radca prawny
 2. Paula Federowicz - adwokat
 3. Michał Muchowicz – radca prawny
 4. Lidia Laboch – radca prawny
 5. Natalia Andrzejewska-Sługiewicz - adwokat

Zastępcy:

 1. Anna Makowska - adwokat
 2. Szymon Jagustyn – radca prawny
 3. Monika Małkowska - adwokat
 4. Michał Kubicki – radca prawny
 5. Dariusz Laszczyk – radca prawny

Mediatorzy

 1. Piotr Sługiewicz
 2. Natalia Andrzejewska-Sługiewicz

 

 

UWAGA!

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 61 84 10 797

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW:

Adres punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej:

Dni i godziny, w których
udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna:

 

 

 

ul. Młyńska 15
62-052 Komorniki

     

      Poniedziałek od godz. 12.30 - 16.30

      Wtorek od godz. 10.00 - 14.00

      Środa od godz. 10.00 - 14.00

      Czwartek od godz. 7.15 - 11.15

      Piątek od godz. 8.00 - 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz:
Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gmin powiatu poznańskiego wraz z harmonogramem ich funkcjonowania w 2020 r. (stan od 01.01.2020r.) 

 

Czytaj:
INFORMACJA O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 

REJESTRACJA NA WIZYTĘ:

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.

Aby umówić wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej można:

1)   dokonać rezerwacji telefonicznej pod numerem telefonu: 61 8410-797

2)   dokonać rezerwacji drogą elektroniczną na adres e-mail: pomocprawna@powiat.poznan.pl

W treści e-maila należy podać lokalizację punktu, w którym osoba chciałaby uzyskać nieodpłatną pomoc prawną oraz imię i nazwisko osoby rezerwującej wizytę.

Odpowiedź zwrotna w sprawie wyznaczonego terminu wpłynie na adres e-mailowy, z którego wpłynęła prośba o rezerwacje wizyty.

Uwaga!  Umówiona godzina wizyty jest godziną orientacyjną i może ulec przesunięciu, przy czym kolejność obsługi osób umówionych zostanie zachowana.
Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

 

OSOBY DO KONTAKTU ZE STRONY GMINY:

Olga Karłowska – Sekretarz Gminy | e-mail: sekretarz@komorniki.pl
Joanna Borkowska – Referat Nieruchomosci | tel. 61 8100 089 | nieruchomosci@komorniki.pl

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ:

 1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.
 3. Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się osobie uprawnionej osobiście w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
 4. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.
 5. Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej prawnik może zażądać od osoby uprawnionej okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 6. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową (obowiązkowe posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym z symbolem R), które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz.1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

ZASADY  I ZAKRES UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ:

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym
i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) sporządzeie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Dziedziny prawa, których dotyczy nieodpłatna pomoc prawna:

 • prawo rodzinne
 • prawo pracy
 • sprawa z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • prawo cywilne
 • prawo ubezpieczeń społecznych
 • prawo administracyjne
 • prawo podatkowe
 • prawo karne
 • inne

Kategorie spraw z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej

 1. Lokal mieszkalny
 2. Przestępstwa i wykroczenia
 3. Rodzina
 4. Dziedziczenie
 5. Opieka i kształcenie
 6. Własność rzeczy ruchomych i nieruchomych
 7. Świadczenia i zasiłki
 8. Zadłużenia
 9. Roszczenia i zobowiązania finansowe
 10. Zatrudnienie
 11. Zdrowie
 12. Urzędy i sądy

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej prawnik przekazuje osobie uprawnionej część B karty pomocy, dotyczącą opinii o udzielonej pomocy prawnej. Część B karty pomocy przekazywana do wypełnienia osobie uprawnionej powinna być wypełniona przez prawnika w zakresie danych zawartych w pkt 1, a także opatrzona pieczątką Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Wypełnienie części B karty pomocy, obejmującej opinię osoby uprawnionej, jest dobrowolne. W przypadku gdy osoba uprawniona wyrazi zgodę na wypełnienie części B karty pomocy, zapewnia się jej miejsce i warunki do anonimowego jej wypełnienia. Osoba uprawniona osobiście umieszcza wypełnioną część B karty pomocy w urnie znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie pomocy prawnej. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy nie ma dostępu do zawartości tej urny.

 

RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informuję, że:

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej jest Starosta Poznański, z siedzibą przy ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

2)  W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@powiat.poznan.pl

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a)   udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294);

b)  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c)  wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4)  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5)   Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcja kancelaryjną, jednolitym rzeczowym wykazem akt i instrukcją archiwalną oraz w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.

6)  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.

7)  Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8)  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

 

WARTO ZOBACZYĆ

Strona Ministerstwa Sprawiedliwości dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/