Nieodpłatna pomoc prawna

Aktualizacja: 19.02.2021r.

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terneie gminy Komorniki przyjmuje mieszkańców w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej:

ul. Młyńska 15
62-052 Komorniki

Dni i godziny, w których udzielane jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Komornikach:

Poniedziałek – od godz. 12.00 do 16.00
Wtorek, środa, czwartek – od godz. 10.00 do 14.00
Piątek – od godz. 8.00 do 12.00

Punkt obsługiwany jest przez organizację pozarządową:

Fundacja Ochrony Praw Konsumentów S&P
ul. Lodowa 16/3/4,
60-226 Poznań

Wykaz osób udzielających nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediatorów:

I.  Osoby świadczące usługi nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

1. Piotr Sieńko – doradca obywatelski
2. Michał Arnold – doradca obywatelski
3. Artur Pięta – doradca obywatelski
4. Małgorzata Dycha-Kasprowicz - doradca obywatelski
5. Fabiola Czechowska - doradca obywatelski
6. Olga Kostaniak - doradca obywatelski

II. Mediatorzy

1. Mateusz Nowaczyk
2. Piotr Piekielnik
3. Artur Pięta
4. Piotr Sieńko
5. Anna Skubiszyńska
6. Kamil Wasilewski

REJESTRACJA NA WIZYTĘ/PORADĘ

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty/porady.

Aby umówić wizytę/poradę należy:

1)  dokonać rezerwacji telefonicznie, pod numerem telefonu: 61 8410-797
albo
2)  dokonać rezerwacji drogą elektroniczną na adres e-mail: pomocprawna@powiat.poznan.pl
albo
3)  dokonać rejestracji online pod adresem: http://np.ms.gov.pl

Uwaga! 

Uprzejmie informujemy, że ze względu na obowiązywanie stanu epidemii nie ma obecnie możliwości odbycia osobistego spotkania z prawnikiem w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz doradcą obywatelskim w Punktach Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie powiatu poznańskiego. Specjaliści udzielają porad wyłącznie telefonicznie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem e-mail. Konieczna jest wcześniejsza rejestracja.

Umówiona godzina wizyty/porady jest godziną orientacyjną i może ulec przesunięciu, przy czym kolejność obsługi osób umówionych zostanie zachowana.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy odbywa się poza kolejnością.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE W POWIECIE POZNAŃSKIM


Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

3. Nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udziela się osobie uprawnionej osobiście w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej lub Punkcie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego.

W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (w tym także nieodpłatna mediacja) mogą odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.

4. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty/porady. Informacje o sposobie dokonywania zgłoszeń zostały zamieszczone w zakładce „Rejestracja na wizytę”.

5. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz.1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (w tym również nieodpłatna mediacja), także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Informacje o sposobie dokonywania zgłoszeń zostały zamieszczone w zakładce „Rejestracja na wizytę”.


Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dla przedsiębiorców

Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mogą również skorzystać osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc skierowana do osób prowadzących ww. działalność i dotycząca działalności gospodarczej traktowana jest jako pomoc de minimis.

Pomoc de minimis to pomoc publiczna, wsparcie państwa, udzielana małym i średnim przedsiębiorcom, która nie musi być zgłaszana do Komisji Europejskiej. Zgodnie z przepisami całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR brutto (ok. 867 000 złotych) w okresie trzech lat kalendarzowych. Wyjątkiem są przedsiębiorstwa z sektora drogowego transportu towarów, gdzie limit otrzymanej pomocy wynosi 100 000 EUR. Jednakże świadczenia usług zintegrowanych, w których sam transport jest tylko jednym z elementów usługi (np. usług przeprowadzkowych, pocztowych lub kurierskich albo usług obejmujących zbieranie i przetwarzanie odpadów), nie należy uznawać za usługi transportowe. Gdy w ciągu ostatnich trzech lat limit został przekroczony, przedsiębiorstwo nie może skorzystać  z innych form wsparcia, będzie także zmuszone oddać uzyskaną ponad limit pomoc wraz z odsetkami.

By uzyskać nieodpłatną pomoc przedsiębiorca winien przesłać na adres e-mailpomocprawna@powiat.poznan.pl niżej wymienione dokumenty:

 1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo

- wypełnione oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie (załącznik nr 1),

- wypełnione oświadczenie o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (załącznik nr 1),

2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 2) oraz numer telefonu do kontaktu.

 

Załączniki do pobrania na stronie: https://www.bip.powiat.poznan.pl/3588,nieodplatna-pomoc-prawna

Po otrzymaniu ww. dokumentów, pracownik Starostwa Powiatowego w Poznaniu skontaktuje się telefonicznie w celu umówienia terminu pomocy, po udzieleniu której Powiat Poznański wyda zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod nr tel. 61 8410-797

 

Zasady i zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) nieodpłatną mediację, lub

5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Dziedziny prawa, których dotyczy nieodpłatna pomoc prawna:

 • prawo rodzinne
 • prawo pracy
 • sprawa z zakresu rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej
 • prawo cywilne
 • prawo ubezpieczeń społecznych
 • prawo administracyjne
 • prawo podatkowe
 • prawo karne
 • inne

Kategorie spraw z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej

1. Lokal mieszkalny
2. Przestępstwa i wykroczenia
3. Rodzina
4. Dziedziczenie
5. Opieka i kształcenie
6. Własność rzeczy ruchomych i nieruchomych
7. Świadczenia i zasiłki
8. Zadłużenia
9. Roszczenia i zobowiązania finansowe
10. Zatrudnienie
11. Zdrowie
12. Urzędy i sądy

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania
i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Opinia osoby uprawnionej o udzielonej pomocy

Po udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prawnik/doradca obywatelski przekazuje osobie uprawnionej Część B karty pomocy, opatrzoną pieczęcią Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Poznaniu, celem wyrażenia opinii o udzielonej pomocy.

Przed przekazaniem Części B karty pomocy osobie uprawnionej, prawnik/doradca obywatelski wypełnia dane zawarte w pkt 1 Karty. Wypełnienie Części B karty pomocy, obejmującej opinię osoby uprawnionej, jest dobrowolne. W przypadku, gdy osoba uprawniona wyrazi zgodę na wypełnienie Części B karty pomocy w miejscu świadczenia pomocy, zapewnia się jej miejsce i warunki do anonimowego jej wypełnienia. Osoba uprawniona osobiście umieszcza wypełnioną Część B karty pomocy w urnie znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie pomocy prawnej. Osoba udzielająca pomocy nie ma dostępu do zawartości urny.

Część B karty pomocy może również zostać przekazana przez osobę uprawnioną drogą elektroniczną bezpośrednio do Starostwa Powiatowego w Poznaniu (pomocprawna@powiat.poznan.pl).

W przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość nie przekazuje się osobie uprawnionej Części B karty pomocy. Po udzielonej nieodpłatnej pomocy osobę uprawnioną informuje się o możliwości przekazania anonimowej opinii o udzielonej pomocy pod numerem telefonu (61 8410-797) lub adresem poczty elektronicznej pomocprawna@powiat.poznan.pl  lub listownie na adres:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
ul. Słowackiego 8
60-823 Poznań

Nieodpłatna mediacja

1. Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

2.  Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

3.  Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

4.  Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

5. W Kostrzynie zlokalizowany został Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej ze specjalizacją mediacja, w którym będą przeprowadzane nieodpłatne mediacje w rozumieniu art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej  (posiedzenie mediacyjne), zgłaszane we wszystkich punktach znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego.

W pozostałych Punktach mediacje w rozumieniu art. 4a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy przeprowadzane będą tylko w przypadku konieczności wyłączenia osoby mediatora w Punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej ze specjalizacją mediacja (art. 4a ust. 7 ww. stawy).

 

RODO – obowiązek informacyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE OŚWIADCZEŃ
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku z udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)       dostępu do swoich danych osobowych,
b)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c)       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane,
d)      żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • po wniesieniu sprzeciwu, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,

e)      żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawę takiego sprzeciwu.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora i znajduje umocowanie w przepisach ustawy dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie gmin powiatu poznańskiego wraz z harmonogramem ich funkcjonowania w 2021 r. (stan od 01.02.2021 r.)

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim w powiecie poznańskim

 

 

Data publikacji informacji: 19.02.2021

 


Informacje archiwalne:

 

Aktualizacja: 09.02.2021r.

1 stycznia 2021r. nastąpiła zmiana organizacji udzielającej na terenie gminy Komorniki bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców.

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przyjmuje mieszkańców w budynku OPS:

ul. Młyńska 15
62-052 Komorniki

Punkt obsługiwany jest przez organizację pozarządową:

Fundacja Ochrony Praw Konsumentów S&P
ul. Lodowa 16/3/4,
60-226 Poznań

Porady udzielane są przez doradców obywatelskich.

 

Dni i godziny, w których udzielane jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Komornikach:

Poniedziałek – od godz. 12.00 do 16.00

Wtorek, środa, czwartek – od godz. 10.00 do 14.00

Piątek – od godz. 8.00 do 12.00

 

Uwaga!

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu wizyty lub po samodzielnej rejestracji online pod adresem http://np.ms.gov.pl

 • nr telefonu: 61 84 10 797
 • adres email: pomocprawna@powiat.poznan.pl

Z uwagi na pandemię porady odbywają się w systemie zdalnym.

 

Wykaz osób świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Punkcie:

1. Mirosław Maciejewski - doradca obywatelski – główny wykonawca zadania

2. Fabiola Czechowska -  doradca obywatelski

3. Michał Chałupka - doradca obywatelski

4. Olga Kostaniak - doradca obywatelski

5. Magdalena Sawińska - doradca obywatelski

6. Ewa Umińska-Krygier - doradca obywatelski

7. Małgorzata Dycha-Kasprowicz - doradca obywatelski

 

Zobacz:

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gmin powiatu poznańskiego wraz z harmonogramem ich funkcjonowania w 2021 r.
(stan od 01.02.2021r.) - plik doc

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie powiatu poznańskiego - plik pdf

 


Aktualizacja: 10.04.2020r.

Nieodpłatna pomoc prawna - zmiany w związku z COVID-19
 

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej  stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491) informujemy, co następuje.

w terminie od 1 kwietnia 2020 r. do odwołania zawieszona zostaje możliwość skorzystania z osobistej wizyty w nieodpłatnych punktach pomocy prawnej. Wszystkie umówione wcześniej wizyty zostają odwołane.

W tym okresie można korzystać z porad nieodpłatnej pomocy prawnej w sposób zdalny, wyłącznie drogą środków komunikacji na odległość tj. za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej należy:

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu można złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z oświadczeniem - ustnie przez telefon

Pracownikowi Starostwa Powiatowego w Poznaniu należy podać: imię, nazwisko, adres, numer PESEL (w przypadku braku numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość), przyczynę odstąpienia od pisemnej formy oświadczenia.

 

Anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej można przekazać:

pod numerem telefonu: 61 8410 797;

na adres e-mail: pomocprawna@powiat.poznan.pl

lub listownie na adres:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
ul. Słowackiego 8
60-823 Poznań

 

Wzór wniosku o potrzebie uzyskania porady prawnej na odległość do pobrania poniżej:

wniosek o potrzebie uzyskania pomocy prawnej na odleglość - pdf

wniosek o potrzebie uzyskania pomocy prawnej na odleglość - word

 


Aktualizacja: 23.03.2020r.

Komunikat
o zmianach w działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu poznańskiego

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie kraju informujemy, że:

w terminie od 16 do 31 marca 2020 roku zawieszona zostaje możliwość skorzystania z osobistej wizyty w nieodpłatnych punktach pomocy prawnej. Wszystkie umówione wcześniej wizyty zostają odwołane.

W tym okresie można korzystać z porad nieodpłatnej pomocy prawnej w sposób zdalny, wyłącznie drogą środków komunikacji na odległość tj. za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej należy:

 • przesłać na adres: pomocprawna@powiat.poznan.pl skan podpisanego wniosku o potrzebie uzyskania porady,
 • możesz przekazać anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej pod numerem: telefonu 61 8410 797 lub na adres e-mail: pomocprawna@powiat.poznan.pl

 

Wzór wniosku o potrzebie uzyskania porady prawnej na odległość do pobrania TUTAJ.

 


 

INFORMACJA

w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu poznańskiego

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) Powiat Poznański realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Osoby uprawnione wymienione w ww. ustawie mają dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez profesjonalnych prawników wyznaczonych przez samorządy prawnicze i organizacje pozarządowe.

Na terenie powiatu poznańskiego funkcjonuje 16 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których pomoc udzielana jest osobom uprawnionym przez 5 dni w tygodniu, co najmniej 4 godziny dziennie zgodnie z określonym harmonogramem.

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w gminie Komorniki obsługiwany jest przez organizację pozarządową:

Wielkopolskie Centrum Pomocy Prawnej i Mediacji
ul. Osiedlowa 19
64-300 Nowy Tomyśl

 

Wykaz osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. Piotr Sługiewicz – radca prawny
 2. Paula Federowicz - adwokat
 3. Michał Muchowicz – radca prawny
 4. Lidia Laboch – radca prawny
 5. Natalia Andrzejewska-Sługiewicz - adwokat

Zastępcy:

 1. Anna Makowska - adwokat
 2. Szymon Jagustyn – radca prawny
 3. Monika Małkowska - adwokat
 4. Michał Kubicki – radca prawny
 5. Dariusz Laszczyk – radca prawny

Mediatorzy

 1. Piotr Sługiewicz
 2. Natalia Andrzejewska-Sługiewicz

 

 

UWAGA!

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 61 84 10 797

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW:

Adres punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej:

Dni i godziny, w których
udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna:

 

 

 

ul. Młyńska 15
62-052 Komorniki

     

      Poniedziałek od godz. 12.30 - 16.30

      Wtorek od godz. 10.00 - 14.00

      Środa od godz. 10.00 - 14.00

      Czwartek od godz. 7.15 - 11.15

      Piątek od godz. 8.00 - 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz:
Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gmin powiatu poznańskiego wraz z harmonogramem ich funkcjonowania w 2020 r. (stan od 01.01.2020r.) 

 

Czytaj:
INFORMACJA O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 

REJESTRACJA NA WIZYTĘ:

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.

Aby umówić wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej można:

1)   dokonać rezerwacji telefonicznej pod numerem telefonu: 61 8410-797

2)   dokonać rezerwacji drogą elektroniczną na adres e-mail: pomocprawna@powiat.poznan.pl

W treści e-maila należy podać lokalizację punktu, w którym osoba chciałaby uzyskać nieodpłatną pomoc prawną oraz imię i nazwisko osoby rezerwującej wizytę.

Odpowiedź zwrotna w sprawie wyznaczonego terminu wpłynie na adres e-mailowy, z którego wpłynęła prośba o rezerwacje wizyty.

Uwaga!  Umówiona godzina wizyty jest godziną orientacyjną i może ulec przesunięciu, przy czym kolejność obsługi osób umówionych zostanie zachowana.
Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

OSOBY DO KONTAKTU ZE STRONY GMINY:

Olga Karłowska – Sekretarz Gminy | e-mail: sekretarz@komorniki.pl
Joanna Borkowska – Referat Nieruchomosci | tel. 61 8100 089 | nieruchomosci@komorniki.pl

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ:

 1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.
 3. Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się osobie uprawnionej osobiście w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
 4. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.
 5. Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej prawnik może zażądać od osoby uprawnionej okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 6. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową (obowiązkowe posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym z symbolem R), które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz.1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

ZASADY  I ZAKRES UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ:

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym
i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) sporządzeie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Dziedziny prawa, których dotyczy nieodpłatna pomoc prawna:

 • prawo rodzinne
 • prawo pracy
 • sprawa z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • prawo cywilne
 • prawo ubezpieczeń społecznych
 • prawo administracyjne
 • prawo podatkowe
 • prawo karne
 • inne

Kategorie spraw z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej

 1. Lokal mieszkalny
 2. Przestępstwa i wykroczenia
 3. Rodzina
 4. Dziedziczenie
 5. Opieka i kształcenie
 6. Własność rzeczy ruchomych i nieruchomych
 7. Świadczenia i zasiłki
 8. Zadłużenia
 9. Roszczenia i zobowiązania finansowe
 10. Zatrudnienie
 11. Zdrowie
 12. Urzędy i sądy

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej prawnik przekazuje osobie uprawnionej część B karty pomocy, dotyczącą opinii o udzielonej pomocy prawnej. Część B karty pomocy przekazywana do wypełnienia osobie uprawnionej powinna być wypełniona przez prawnika w zakresie danych zawartych w pkt 1, a także opatrzona pieczątką Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Wypełnienie części B karty pomocy, obejmującej opinię osoby uprawnionej, jest dobrowolne. W przypadku gdy osoba uprawniona wyrazi zgodę na wypełnienie części B karty pomocy, zapewnia się jej miejsce i warunki do anonimowego jej wypełnienia. Osoba uprawniona osobiście umieszcza wypełnioną część B karty pomocy w urnie znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie pomocy prawnej. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy nie ma dostępu do zawartości tej urny.

 

RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informuję, że:

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej jest Starosta Poznański, z siedzibą przy ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

2)  W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@powiat.poznan.pl

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a)   udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294);

b)  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c)  wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4)  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5)   Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcja kancelaryjną, jednolitym rzeczowym wykazem akt i instrukcją archiwalną oraz w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.

6)  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.

7)  Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8)  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

 

WARTO ZOBACZYĆ

Strona Ministerstwa Sprawiedliwości dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/