Nieodpłatna pomoc prawna

 

INFORMACJA

w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu poznańskiego

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) Powiat Poznański realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Osoby uprawnione wymienione w ww. ustawie mają dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez profesjonalnych prawników wyznaczonych przez samorządy prawnicze i organizacje pozarządowe.

W 2019 roku na terenie powiatu poznańskiego funkcjonuje 15 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobom uprawnionym przez 5 dni w tygodniu, co najmniej 4 godziny dziennie zgodnie z określonym harmonogramem. W gminie Komorniki jest on obsługiwany przez organizację pozarządową Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE GMINY KOMORNIKI: 

Adres punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Dni i godziny, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna

 Urząd Gminy Komorniki

 ul. Stawna 1

 62-052 Komorniki

 Poniedziałek od godz. 12.30-16.30

 Wtorek od godz. 10.00-14.00

 Środa od godz. 10.00-14.00

 Czwartek od godz. 7.15-11.15

 Piątek od godz. 8.00-12.00

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga! Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 61 84 10 797.

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w gminie Komorniki obsługiwany jest przez organizację pozarządową:

Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu
ul. Mickiewicza 33 / 22
60-837 Poznań
pcm@mediacje.poznan.pl

 

Wykaz osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej w gminie:

1. Radca prawny Jacek Nowak

2. Radca prawny Michał Borówczak

3. Radca prawny Kamila Kowalewska

4. Adwokat Jarosław Reimus

5. Adwokat Tomasz Horożaniecki

 

Osoba do kontaktu ze strony gminy:

Olga Karłowska – Sekretarz Gminy | tel.: 61 8100 643 | e-mail: sekretarz@komorniki.pl

 

WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU POZNAŃSKIEGO wraz z harmonogramem ich funkcjonowania W 2019 ROKU.

 

INFORMACJA O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 

Podstawowe zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobiście z wyłączeniem użycia środków komunikowania się na odległość przez adwokata lub radcę prawnego, a  w  szczególnie uzasadnionych przypadkach przez działającego z ich upoważnienia aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad mogą udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz osoby wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy, które m.in. ukończyły wyższe studia prawnicze i uzyskały tytuł magistra i posiadają co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń w danym dniu. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić z ważnych powodów inną kolejność.

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna

Ustawa zakłada, że nieodpłatną pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 1. osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia – po przedłożeniu oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
 2. osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny -  po przedstawieniu ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 3. kombatanci – po przedstawieniu zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 4. weterani – po przedstawieniu ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 5. osoby, które nie ukończyły 26 lat - na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 6. osoby, które ukończyły 65 lat - na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 7. osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty - po złożeniu oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności;
 8. kobiety w ciąży – po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego ciążę.

 

Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 1-6 i 8, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.

Oświadczenia, o których mowa, osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

CZYTAJ:

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gmin powiatu poznańskiego wraz z harmonogramem ich funkcjonowania w 2018 r. (obowiązuje od 01.09.2018 r.)

Informacja w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu poznańskiego