Lp. 78 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w południowej części Plewisk,

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w południowej części Plewisk, pomiędzy zabudową mieszkaniową a autostradą A-2 w zakresie obejmującym teren oznaczony symbolem 5AG

UCHWAŁA NR XLIV/283/2010 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 01 marca 2010 r.  

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 Nr 100, poz. 1892