Wydział Spraw Obywatelskich

Wydział Spraw Obywatelskich

 

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH [WO]          

Kierownik: Grażyna Rak  | pok. 117 | tel.: 61 8100 646
e-mail: obywatelski@komorniki.pl


Sprawy obywatelskie | pok. 117

Kinga Wojciechowska – inspektor ds. obywatelskich | tel.: 61 8100 646

Krzysztof Śledziewski – inspektor ds. obywatelskich | tel.: 61 8100 644

Aleksandra Przybylska – inspektor ds. obywatelskich | tel.: 61 8100 644

Elwira Białek-Kaźmierczak - inspektor ds. obywatelskich | tel.: 61 8100 644

Malwina Kaliszan – inspektor ds. działalności gospodarczej i spraw obywatelskich | tel.: 61 8100 674

 

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należy:

1)   wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie rejestrów numerowych i archiwum dowodów osobistych;

2)    wydawanie zaświadczeń z akt dowodów tożsamości;

3)    prowadzenie rejestrów zameldowania i wymeldowania mieszkańców, w tym meldowanie cudzoziemców i współpraca w tym zakresie z Wydziałem Spraw  Obywatelskich UW w Poznaniu;

4)    prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych,

5)    sporządzanie spisów wyborców dla wyborów prezydenckich, do Sejmu RP, Senatu  RP, Rady Gminy i przeprowadzania referendum;

6)    udział w organizacji i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej;

7)    przyjmowanie pism sądowych lub prokuratorskich w wypadku niemożności doręczenia  ich adresatowi w miejscu zamieszkania;

8)    powiadamianie sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu;

9)    składanie, na wezwanie sądu, urzędowo poświadczonych dokumentów w celu  odtworzenia akt sądowych;

10)  udzielanie instytucjom informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji;

11)  bieżąca współpraca z organizacjami działającymi na terenie Gminy;

12)  obsługa systemu Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG);

13)  przygotowywanie zezwoleń dotyczących obrotu napojami alkoholowymi;

14)  potwierdzanie profilu zaufanego w systemie e-Puap.