Wydział Planowania Przestrzennego

Wydział Planowania Przestrzennego

Kierownik: Katarzyna Suszczyńska | pok. 105 | tel.: 61 8100 080
Koordynator Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
e-mail: planowanie@komorniki.pl

Decyzje o warunkach zabudowy | pok. 107 | tel.: 61 8100 665
Izabela Pawlaczyk-Witczak – główny specjalista ds. warunków zabudowy

Opłaty planistyczne, plany zagospodarowania przestrzennego, wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego
Zuzanna Bąkowska – inspektor ds. planowania przestrzennego | pok. 104 | tel.: 61 8100 641
Weronika Wiza – inspektor ds. planowania przestrzennego | pok. 104 | tel.: 61 8100 642

Plany zagospodarowania przestrzennego, wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego
Alicja Noskowiak – inspektor ds. planowania przestrzennego | pok. 104 | tel.: 61 8100 641
Joanna Dimke – inspektor ds. planowania przestrzennego | pok. 107 | tel.: 61 8100 652

  

Do zakresu działania Wydziału Planowania należy:

 1. opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 2. opracowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
 3. przygotowywanie projektów uchwał z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego;
 4. prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 5. analiza i prowadzenie rejestru wniosków w sprawie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 6. udostępnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy do publicznego wglądu oraz popularyzacja ich  treści;
 7. dokonywanie okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu  przestrzennym wynikających z realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 8. wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
 9. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowych planach  zagospodarowania przestrzennego oraz w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
 10. wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 11. przygotowywanie interpretacji ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 12. wydawanie zaświadczeń o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 13. prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniem wynikającym z uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub przepisów szczególnych;
 14. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wydania decyzji ustalających opłatę wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 15. opracowywanie analiz i diagnoz na potrzeby realizacji zadań z zakresu rewitalizacji;
 16. wyznaczanie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
 17. prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji;
 18. opracowywanie gminnego programu rewitalizacji;
 19. ustanawianie specjalnej strefy rewitalizacji;
 20. sporządzanie miejscowych planów rewitalizacji;
 21. ustalanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń;
 22. współpraca ze stanowiskiem ds. promocji gminy i funduszy UE w zakresie tworzenia ofert inwestycyjnych gminy i obsługi inwestorów;
 23. sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy; 
 24. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wydania decyzji o warunkach zabudowy;
 25. sporządzanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy;
 26. sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 27. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 28. prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniaterenu;
 29. sporządzanie decyzji o wygaśnięciu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.