Wydział Inwestycji i Remontów

Wydział Inwestycji i Remontów

 

Kierownik: Anna Jezierska-Kaczmarek | pok. 103 | tel.: 61 8100 648  

e-mail: inwestycje@komorniki.pl


Karolina Wilak - inspektor ds. inwestycji i remontów | pok. 103 | tel.: 61 8100 667

Komunalne obiekty kubaturowe | pok. 108| tel.: 61 8100 668

Aleksandra Kaczan - inspektor ds. inwestycji i remontów

Joanna Kołodziejewska - inspektor ds. inwestycji i remontów 

 

Do zadań Wydziału Inwestycji i Remontów [WI] należy:

 

 1.  organizowanie procesu inwestycyjnego dla inwestycji i remontów gminnych obiektów komunalnych tj.:
  •   planowanie,
  •   współpraca z projektantami,
  •   merytoryczne przygotowanie w zakresie opisu przedmiotu zamówienia,
  •   przygotowywanie umów,
  •   nadzór nad wykonawstwem,
  •   organizacja odbiorów;
 1. sporządzenie projektów umów określających wzajemne zobowiązania i świadczenia związane z realizacją inwestycji i przyszłym jej funkcjonowaniem;
 2. współpraca ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych środków zewnętrznych w zakresie realizowanych inwestycji;
 3. współpraca z Wydziałem Planowania Przestrzennego przy opracowywaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania   przestrzennego;
 4. planowanie wyposażenia terenów przeznaczonych pod inwestycje w infrastrukturę  techniczną (komunalną);
 5. prowadzenie sprawozdawczości na temat realizacji przez Gminę obowiązków wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych w  zakresie prowadzonych przez komórkę organizacyjną prac;
 6. prowadzenie sprawozdawczości dla celów statystycznych;
 7. prowadzenie sprawozdawczości dla urzędów Marszałkowskiego i Wojewódzkiego;
 8. prowadzenie spraw pozyskiwania pomocy finansowej (dotacje, pożyczki, kredyty) dla realizowanych zadań inwestycyjnych;
 9. współpraca z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Komornikach w zakresie funkcjonowania oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowania.