Wydział Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Wydział Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Kierownik: Arkadiusz Klemczak | pok. 110 | tel.: 61 8100 088  | e-mail: komunalne@komorniki.pl

Inwestycje drogowe  | pok. 109  | tel.: 61 8100 671, 61 8100 672

Przemysław Pełko - główny specjalista, kierownik projektu 
Arkadiusz Nowicki - inspektor ds. budowy i remontów dróg
Daria Stefaniak – inspektor ds. budowy i remontów dróg

Utrzymanie dróg  |  pok. 113  |  tel.: 61 8100 636

Michał Wąż – inspektor ds. eksploatacji i remontów dróg
Zenon Pieprzyk - inspektor ds. komunalnych, eksploatacji i remontów dróg
Agata Przywara - podinspektor ds. finansowania i przygotowania do realizacji inwestycji komunalnych

Zajęcie pasa drogowego | pok. 111
Katarzyna Rozumek – inspektor ds. administrowania drogami | tel.: 61 8100 096

Gospodarka odpadami | pok. 111
Elżbieta Maruszewska – inspektor ds. komunalnych i rolnych | tel.: 61 8100 635

Ochrona środowiska | pok. 114 | tel.: 61 8100 673

Karolina Wiścicka - inspektor ds. decyzji środowiskowych i melioracji
Joanna Skrzypczak - Inspektor ds. ochrony środowiska

Do zadań Wydziału Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska należy:

 1. organizowanie procesu inwestycyjnego dla budowy i modernizacji dróg, ulic, mostów i placów będących w zarządzie gminy oraz oświetlenia drogowego, tj.:
  a) planowanie,
  b) współpraca z projektantami,
  c) merytoryczne przygotowanie w zakresie opisu przedmiotu zamówienia,
  d) przygotowywanie umów,
  e) nadzór nad wykonawstwem,
  f) organizacja odbiorów prac;
 2. sporządzenie projektów umów określających wzajemne zobowiązania i świadczenia związane z realizacją inwestycji i przyszłym jej funkcjonowaniem;
 3. współpraca ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych środków zewnętrznych w zakresie realizowanych inwestycji;
 4. współpraca z Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu, Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad O. w Poznaniu w zakresie wspólnych inwestycji;
 5. współpraca z gminami sąsiednimi w zakresie wspólnych inwestycji drogowych;
 6. prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, ulic, mostów i placów;
 7. wydawanie opinii i decyzji na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów nie związanych z ruchem drogowym i na zajmowanie pasa drogowego - w odniesieniu do dróg pozostających w zarządzie gminy;
 8. organizacja ruchu drogowego na terenie gminy;
 9. współpraca z Wydziałem Planowania Przestrzennego przy opracowywaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 10. organizowanie i nadzór nad pracami melioracyjnymi na terenie Gminy, ewidencja urządzeń melioracyjnych;
 11. organizacja, nadzór i kontrola zadrzewień na terenie Gminy;
 12. koordynacja całokształtu działań związanych z ochroną  przyrody - w tym współpraca z Radą i Dyrekcją  Wielkopolskiego Parku Narodowego;
 13. prowadzenie rejestru lasów niepaństwowych i współpraca z Zarządem Lasów Państwowych i leśnictwami;
 14. przygotowywanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z  terenów nieruchomości,
 15. prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, gospodarki wodnej, ochrony złóż surowców  mineralnych;
 16. prowadzenie działań w zakresie ochrony przed  zanieczyszczeniami powietrza, gruntów i wody oraz  wykonywanie wizji lokalnych w tym zakresie;
 17. uwzględnianie potrzeb ochrony środowiska w zakresie ustalania i opiniowania lokalizacji  inwestycji - wydawanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych;
 18. inicjowanie prac rekultywacyjnych gruntów zdewastowanych i zdegradowanych;
 19. współpraca z biegłymi przy wycenie zwierząt zabijanych lub padłych w związku z występowaniem choroby zaraźliwej;
 20. przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń właściwym służbom i  instytucjom o podejrzeniu zachorowania lub zachorowaniu  zwierząt na chorobę zakaźną;
 21. podawanie do wiadomości osób zainteresowanych lub do wiadomości publicznej o zarządzonych przez państwowego lekarza weterynarii tymczasowych środkach w celu umiejscowienia zakaźnej choroby zwierząt i dopilnowanie ich wykonania;
 22. prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa i ochrony zwierzyny łownej;
 23. współpraca ze Związkiem Międzygminnym CZO SELEKT w zakresie odbioru odpadów;
 24. współpraca ze Związkiem Międzygminnym SCHRONISKO w Skałowie w zakresie opieki na zwierzętami bezdomnymi;
 25. współpraca z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych PUK Komorniki w zakresie organizacji Przytuliska w Łęczycy dla bezdomnych zwierząt;
 26. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy;
 27. współpraca z gestorami sieci w zakresie zaopatrzeniu Gminy w niezbędne dostawy  energii elektrycznej i gazu;
 28. współpraca z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych PUK Komorniki w zakresie dostaw wody, komunikacji  pasażerskiej i kanalizacji sanitarnej;
 29. prowadzenie spraw nazewnictwa ulic i numeracja porządkową nieruchomości;
 30. współpraca z organizacjami społeczno-zawodowymi,  instytucjami i zakładami działającymi na rzecz rolnictwa:  Izba Rolnicza, związki zawodowe, instytuty, ośrodki naukowe i  zawodowe, banki, administracja rządowa, Agencja Rynku  Rolnego, Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i  innych.