Wydział Finansowo-Księgowy

Wydział Finansowo–Księgowy

Kierownik: Magdalena Surdyk | pok. 209 | tel.: 61 8100 638 | 

e-mail: finanse@komorniki.pl

 

Płace 

Dorota Polowińska - inspektor ds. płac i ZUS | pok. 212| tel.: 61 8100 658

 

Księgowość budżetowa

Mariola Bartkowiak - inspektor ds. księgowości budżetowej | pok. 210 | tel.: 61 8100 676

Katarzyna Hausa - inspektor ds. księgowości budżetowej | pok. 210 | tel.: 61 8100 676

Aleksandra Ziółkowska-Tomkowiak – inspektor ds. księgowości budżetowej | pok. 209 | tel.: 61 8100 097

 

Do zadań Wydziału Finansowo – Księgowego [FK] należy: 

 1.  opracowywanie planów finansowych  dla Gminy;
 2.  przygotowywanie materiałów do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta;
 3.  bieżące realizowanie budżetu Gminy i okresowe informowanie organów Gminy o  jego realizacji;
 4.  prowadzenie spraw finansowych Gminy Komorniki;
 5.  realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
 6.  prowadzenie księgowości w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Gminy;
 7.  przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie zaciągania i udzielania pożyczek czy podejmowania innych zobowiązań
   finansowych - np. obrót akcjami, obligacjami;
 8.  prowadzenie spraw w zakresie rozliczania i wypłacania należnych poborów pracownikom Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy  oraz naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne;
 9.  sporządzanie zbiorczej deklaracji VAT gminy;
 10.  prowadzenie ksiąg druków ścisłego zarachowania;
 11.  organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji niezbędnej dla rachunkowości;
 12.  kontrolowanie działalności gospodarczej i finansowej  prowadzonej w ramach Gminy;
 13.  współdziałanie z organami finansowymi i bankowymi;
 14.  sporządzanie sprawozdań z działalności finansowej i budżetowej Gminy;
 15.  rozliczanie inwentaryzacji mienia i jego kasacji;
 16.  prowadzenie innych spraw związanych z realizacją uchwał i decyzji Rady i jej organów;
 17.  windykacja zaległych należności i opłat.