Wydział Administracyjny

Zadania Wydziału Administracyjnego

Do zadań Wydziału Administracyjnego [WA] należy:

1)    obsługa kancelaryjna urzędu – tj. w szczególności odbiór przesyłek listowych i innych adresowanych i dostarczanych do urzędu;

2)    rejestracja przesyłek w elektronicznym systemie obiegu dokumentów, ewidencja i wysyłka korespondencji wychodzącej z urzędu;

3)    obsługa klientów urzędu – udzielanie informacji o zasadach funkcjonowania urzędu i obsługi spraw załatwianych w urzędzie;

4)   obsługa teleinformatyczna urzędu: administrowanie siecią informatyczną, aktualizacja programów, organizowanie bezpieczeństwa sieci informatycznej, przesyłu danych;

5)    prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych urzędu;

6)    realizacja zakupów i zaopatrzenia urzędu;

7)    współpraca ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych i środków zewnętrznych w zakresie realizowanych zamówień;

8)    wykonywanie zadań z zakresu ochrony danych osobowych;

9)     wykonywanie zadań związanych z organizacją wyborów i referendów;

10)   współpraca ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych środków zewnętrznych w zakresie realizowanych zadań;

11)   Administrowanie budynkiem Urzędu Gminy:

a)       zabezpieczenie budynku przed włamaniami oraz dostępem osób nieupoważnionych poza godzinami pracy urzędu;

b)       zabezpieczenie budynku zgodnie z zasadami ochrony przeciwpożarowej;

c)       zapewnienie prawidłowego funkcjonowania wszystkich instalacji i znajdujących się tam urządzeń;

d)       współpraca z Wydziałem Inwestycji i Remontów w zakresie remontów i modernizacji budynku;

e)       prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem pomieszczeń w budynku urzędu przez inne osoby i instytucje;

f)        zapewnienie bezpieczeństwa pracy i nadzór nad przestrzeganiem przepisami BHP i ppoż. w urzędzie;

g)       prowadzenie rejestru osób nie będących pracownikami urzędu upoważnionych do dostępu do pomieszczeń służbowych.

12)   Gospodarowanie materiałami i wyposażeniem Urzędu:

a)       zaopatrywanie Urzędu w materiały, urządzenia i towary;

b)       organizacja i ewidencjonowanie wyposażenia wg użytkowania przez poszczególnych pracowników;

c)       organizacja wyposażenia stanowisk pracy i nadzór nad wydawaniem materiałów biurowych oraz elementów wyposażenia.

d)       opieka nad pojazdami służbowymi.

13)   Prowadzenie rejestru wydania: pieczęci urzędowych, telefonów komórkowych i kluczy do pomieszczeń służbowych.

14)   Utrzymanie należytego porządku w budynkach Urzędu, Ośrodka Zdrowia i Straży Gminnej, nadzór nad pracą pracowników obsługi.

15)   Prenumerowanie czasopism i wydawnictw.