Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego:

adres e-mail: usc@komorniki.pl

Kierownik: Grażyna Rak

 

Zastępca Kierownika: Kinga Wojciechowska

 p. 118

61 8 100 649

61 8 100 644

 
Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów po uzgodnieniu z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

 

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego [USC] należy:

1)      przyjmowanie w formie uroczystej oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński
w lokalu i poza lokalem USC;

2)      rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów;

3)      migracje aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych;

4)      wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego;

5)      prostowanie błędów i uzupełnianie danych w aktach stanu cywilnego;

6)      wpisywanie zagranicznych aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych;

7)      prowadzenie spraw związanych z nadawaniem numeru PESEL, aktualizowanie danych w rejestrze PESEL;

8)      wydawanie decyzji administracyjnych i zezwoleń w zakresie rejestracji stanu cywilnego dotyczących:

a)      skrócenia terminu na zawarcie związku małżeńskiego,

b)      odmowy sprostowania błędu pisarskiego w aktach stanu cywilnego,

c)      odmowy odtworzenia treści aktu stanu cywilnego,

d)     odmowy uzupełnienia treści aktu stanu cywilnego,

e)      odmowy umiejscowienia w polskich księgach aktu stanu cywilnego sporządzonego za granica,

f)       zmiany imienia i nazwiska;

9)      wydawanie zaświadczeń:

a)        stwierdzających brak okoliczności i wyłączających zawarcie małżeństwa;

b)        o tym, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,

c)        o stanie cywilnym,

d)       potwierdzających uznanie ojcostwa,

e)        o nadaniu numeru PESEL,

f)         od osób rozwiedzionych o powrocie do nazwiska poprzednio noszonego,

g)        o braku aktu w księgach stanu cywilnego i braku księg stanu cywilnego,

10)  przyjmowanie oświadczeń o nazwisku, jakie będą nosić małżonkowie po zawarciu małżeństwa oraz nazwisku ich dzieci;

11)  wpisywanie wzmianek w aktach stanu cywilnego na podstawie aktów stanu cywilnego, orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych oraz innych dokumentów;

12)  uznawanie orzeczeń sądów zagranicznych i innych organów w sprawach rodzinnych (niemajątkowych);

13)  kompletowanie dokumentów w aktach zbiorowych do ksiąg;

14)  sporządzanie testamentów allograficznych.