Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

adres e-mail: usc@komorniki.pl

 

Kierownik: Grażyna Rak

Zastępca Kierownika: Kinga Wojciechowska

 p. 118

61 8 100 649

61 8 100 644

 
 
Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów po uzgodnieniu z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
 
Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego [USC] należy:
 
1)   przyjmowanie w formie uroczystej oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński 
w lokalu i poza lokalem USC;
2)   rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów;
3)   migracje aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych;
4)   wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego;
5)   prostowanie błędów i uzupełnianie danych w aktach stanu cywilnego;
6)   wpisywanie zagranicznych aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych;
7)   prowadzenie spraw związanych z nadawaniem numeru PESEL, aktualizowanie danych w rejestrze PESEL;
8)   wydawanie decyzji administracyjnych i zezwoleń w zakresie rejestracji stanu cywilnego dotyczących:
a)   skrócenia terminu na zawarcie związku małżeńskiego,
b)   odmowy sprostowania błędu pisarskiego w aktach stanu cywilnego,
c)   odmowy odtworzenia treści aktu stanu cywilnego,
d)   odmowy uzupełnienia treści aktu stanu cywilnego,
e)   odmowy umiejscowienia w polskich księgach aktu stanu cywilnego sporządzonego za granica,
f)    zmiany imienia i nazwiska;
9)   wydawanie zaświadczeń:
a)   stwierdzających brak okoliczności i wyłączających zawarcie małżeństwa;
b)   o tym, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,
c)   o stanie cywilnym,
d)   potwierdzających uznanie ojcostwa,
e)   o nadaniu numeru PESEL,
f)    od osób rozwiedzionych o powrocie do nazwiska poprzednio noszonego,
g)   o braku aktu w księgach stanu cywilnego i braku księg stanu cywilnego,
10)  przyjmowanie oświadczeń o nazwisku, jakie będą nosić małżonkowie po zawarciu małżeństwa oraz nazwisku ich dzieci;
11)  wpisywanie wzmianek w aktach stanu cywilnego na podstawie aktów stanu cywilnego, orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych oraz innych dokumentów;
12)  uznawanie orzeczeń sądów zagranicznych i innych organów w sprawach rodzinnych (niemajątkowych);
13)  kompletowanie dokumentów w aktach zbiorowych do ksiąg;
14)  sporządzanie testamentów allograficznych.