Główny Specjalista ds. zamówień publicznych

Agnieszka Skrzypczak - główny specjalista ds. zamówień publicznych

pok. 001 | tel.: 61 8100 087

e-mail: zamowienia@komorniki.pl 

 

Do zadań stanowiska ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych należy:

1)      prowadzenie całokształtu spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych:

a) przygotowanie zarządzeń Wójta w sprawie zamówień publicznych;

 b) przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i projektów umów, przy współpracy merytorycznych komórek organizacyjnych wnioskujących i realizujących planowane zamówienie;

c)  uczestniczenie w pracach komisji przetargowych powoływanych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

d)  opracowanie i prowadzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

e)  przesyłanie drogą elektroniczną ogłoszeń o zamówieniach publicznych do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych, terminowa publikacja dokumentów przetargowych na stronie internetowej gminy i na tablicy ogłoszeń;

f)   weryfikacja ofert złożonych w postępowaniu pod względem formalno-prawnym i spełnienia przez oferentów wymaganych warunków dla potrzeb Komisji Przetargowej;

2)  rozpatrywanie zapytań, odwołań i skarg zgłaszanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

3)  przedkładanie Komisji Przetargowej i Wójtowi Gminy Komorniki dokumentów dot. przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

4)  dbanie o terminowe zwroty wadium dla prowadzonych przez gminę postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego;

5)  prowadzenie Planu zamówień publicznych i jego bieżąca aktualizacja;

6)  opracowywanie sprawozdań rocznych z realizacji zamówień publicznych na potrzeby prezesa UZP i Wójta Gminy Komorniki;

7)  prowadzenie rejestru udzielonych przez gminę zamówień publicznych;

8)  opracowanie regulaminów, procedur i zasad w zakresie udzielania zamówień publicznych;

9)  opracowywanie i składanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie w ramach programów pomocowych oraz innych o podobnym charakterze;

10)  weryfikacja dokumentacji (wniosek o dofinansowanie i studium wykonalności) dla projektów infrastrukturalnych przewidzianych do    aplikowania o środki UE pod kątem zgodności z wymogami i wytycznymi Instytucji Wdrażającej i Zarządzającej;

11)  prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej w zakresie pozyskanych środków;

12)  przygotowywanie sprawozdań, wniosków o płatność, harmonogramów płatności i rozliczeń;

13)  współpraca z merytorycznymi pracownikami w przygotowaniu wniosków o środki pomocowe z Unii Europejskiej oraz innych środków  zewnętrznych;

14)  współpraca z instytucjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie integracji europejskiej;

15)  reprezentowanie Gminy w kontaktach z instytucjami dysponentami funduszy pomocowych unijnych i innych potencjalnie dostępnych.