Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy

 

Małgorzata Pinczak

pok. 207

tel. (61) 8 100 639

sekretariat@komorniki.pl

finanse@komorniki.pl

 


Do zadań Skarbnika Gminy należy

       1)      realizowanie polityki finansowej Gminy Komorniki;

2)      przygotowanie i nadzór nad polityką rachunkowości;

3)      wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;

4)      nadzorowanie i pełnienie funkcji zwierzchnika służbowego dla:

a)      Wydziału Finansowo-Księgowego,

b)      Wydziału Obsługi Finansowej Jednostek,

c)      Referatu Podatkowego;

5)  kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;

6)   opracowywanie budżetu gminy;

7)   nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy

8)   nadzorowanie i kontrolowanie sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych;

9)   wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta;

10) dokonywanie analizy budżetu i bieżące informowanie Wójta o jego realizacji;

11) przygotowywanie i organizowanie obiegu dokumentów finansowych;

12) współpraca z Urzędami Skarbowymi, Bankami oraz Regionalną Izbą Obrachunkową;

13) uczestniczenie w pracach Rady;

14)  rozliczenia z sołectwami i nadzorowanie zarządzania mieniem sołeckim.