Wydział Podatkowy

Wydział Podatkowy

WYDZIAŁ PODATKOWY

Kierownik: Anna Studzińska | pok. 009 | tel.: 61 8100 662
e-mail: podatki@komorniki.pl

Księgowość podatkowa | pok. 006
Magdalena Jezierska – inspektor ds. księgowości i windykacji | pok. 006 | tel.: 61 8100 663
Anna Michalak - inspektor ds. księgowości i windykacji | pok. 006 | tel.: 61 8100 633
Marzena Lipińska – inspektor ds. księgowości i windykacji | pok. 008 | tel.: 61 8100 083

Wymiar podatku | pok. 007
Mike Pfüller - inspektor ds. wymiaru podatków i kontroli podatkowej | tel.: 61 8100 098
Monika Stachowiak – inspektor ds. wymiaru podatków i kontroli podatkowej | tel.: 61 8100 637
Joanna Rokosz – inspektor ds. wymiaru podatków i kontroli podatkowej | tel.: 61 8100 637
Ewelina Waligórska - inspektor ds. wymiaru podatków i kontroli podatkowej pok. 008 | tel.: 61 8100 083

Do zadań Wydziału Podatkowego [RPOD] należy:

 1. opracowywanie projektów uchwał w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych;
 2. wymiar  i  pobór  podatków i opłat lokalnych;
 3. ewidencja podatków;
 4. przyjmowanie, przechowywanie oraz sprawdzanie deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym;
 5. windykacja i księgowanie wpłat z tytułu podatków, opłat oraz należności cywilnoprawnych;
 6. wystawanie upomnień i tytułów  egzekucyjnych  oraz  prowadzenie ich  ewidencjii aktualizacji;
 7. sporządzanie sprawozdań kwartalnych  i  rocznych  dotyczących podatków i opłat;
 8. wydawanie  zaświadczeń o których mowa w art. 306a-306h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012 poz. 749);
 9. sporządzanie decyzji oraz postanowień dotyczących ulg (odroczeń, umorzeń z tytułu podatków i opłat lokalnych) i rozłożenia na raty, dotyczących ulg (odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty, zaniechanie poboru podatków) w zakresie podatków i opłat stanowiących dochody Gminy oraz postanowień dotyczących udzielania ulg w zakresie podatków i opłat stanowiących dochody Gminy, a pobieranych przez urzędy skarbowe;
 10. sporządzanie decyzji w sprawach zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do  produkcji rolnej;
 11. przeprowadzanie kontrolipodatkowych.