Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 

Kierownik: Adriana Wiśniewska | pok. 017 | tel.: 61 8100 675
 
Oświata | pok. 017 | tel.: 61 8100 675
Agnieszka Cudniewicz – inspektor ds. oświaty
 
Oświata | pok. 016 | tel.: 61 8100 695
Agnieszka Nowak – inspektor ds. oświaty

Sprawy społeczne | pok. 016 | tel.: 61 8100 695
Kamila Polowy – podinspektor ds. społecznych
 
Obsługa Rady Gminy | pok. 004 | tel.: 61 8100 669
Adrianna Klupsch – inspektor ds. obsługi Rady Gminy
 
Profilaktyka uzależnień | ul. Młyńska 15, 62-052 Komorniki | pok. 117

Magdalena Pawłowska – podinspektor ds. profilaktyki uzależnień
tel. 61 8100 654 | 883 998 977
 
Dyżury:

Poniedziałek: 10:00-18:00
Wtorek          7:15-13:15
Środa:           7:15-13:15
Czwartek:      7:15-13:15
Piątek:           7:15-11:15

Terapeuta uzależnień:
środa, godz. 17:00 – 18:30

Punkt Pomocy Psychologicznej dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i ich bliskich:
Magdalena Ferenc
czwartek 15:00 – 17:00

 

Zadania Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych:

   Zadania przypisane Wójtowi jako organowi prowadzącemu jednostki oświatowe:

1)   nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych;

2)   współdziałanie z Kuratorium Oświaty w zakresie sieci szkół i placówek, organizacji pracy placówek oraz pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli, nadzoru pedagogicznego, powoływania dyrektorów placówek i oceny ich pracy zawodowej;

3)   nadzór nad wykorzystaniem dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na cele oświatowe;

4)   przekazywanie, rozliczanie i kontrola dotacji udzielanych z budżetu gminy placówkom oświatowym i żłobkom;

5)   prowadzenie rozliczeń z innymi samorządami dotyczących pobytu dzieci z gminy w przedszkolach publicznych innych jednostek samorządu terytorialnego;

6)   współpraca z Obsługą Finansową Jednostek w zakresie planowania budżetu gminy na zadania oświatowe, nadzoru nad realizacją planu finansowego  dochodów i wydatków jednostek oświatowych oraz udzielanych dotacji jednostkom niepublicznym;

7)   kontrola i zatwierdzanie sprawozdań jednostek oświatowych;

8)   prowadzenie sprawozdawczości Systemu Informacji Oświatowej;

9)   scalanie i kontrola sprawozdań Systemu Informacji Oświatowej;

10)  prowadzenie spraw związanych z dowozem uczniów do szkół;

11)  prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów pobytu dzieci w placówkach publicznych poza gminą;

12)  koordynowanie spraw związanych z rekrutacją do placówek oświatowych;

13)  koordynowanie spraw związanych z przyznawaniem nagród dla uczniów wybitnie uzdolnionych;

14)  prowadzenie rejestru publicznych jednostek oświatowych oraz ewidencji szkół i placówek niepublicznych;

15)  prowadzenie procedury wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów;

16)  prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych;

17)  nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości sprawowania opieki;

18)  przeprowadzanie procedury awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego;

19)  przeprowadzanie procedury oceny pracy dyrektorów szkół i przedszkoli;

20)  przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli;

21)  kontrola spełniania przez uczniów obowiązku nauki;

22)  prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kształcenia pracowników młodocianych;

23)  koordynowanie spraw związanych z polityką oświatową gminy

24)  współpraca ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych i środków zewnętrznych w zakresie realizowanych zamówień.

   W zakresie spraw społecznych:

      1) współpraca z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań publicznych i kontrola ich wypełniania;

   • opracowanie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi,
   • przygotowanie dokumentacji i obsługi procesu udzielania oraz rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych,
   • prowadzenie rejestru organizacji pozarządowych działających na terenie gminy,
   • wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;

         2) współpraca z lokalnymi środowiskami:  seniorów, przedsiębiorców, itd.

         3) prowadzenie prac związanych ze Strategią Rozwoju Gminy Komorniki i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym prowadzenie rejestrów:

 • jednostek organizacyjnych gminy,
 • organizacji pozarządowych,
 • instytucji kultury Gminy Komorniki;

        4) prowadzenie spraw związanych z obsługą programów społecznych, m.in.: „Rodzina 5+” oraz Karta Rodziny Dużej

5) Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

   •  sporządzanie sprawozdań z jej działalności,
   •  sporządzanie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
   •  koordynowanie funkcjonowania świetlic socjoterapeutycznych,
   •  prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
   •  wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
   •  prowadzenie działań/postepowań administracyjnych zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w związku z  nadużywaniem  alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie  zakłócają spokój lub porządek  publiczny,
   •  organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem patologii.

 6) realizacja polityki zdrowotnej w gminie;

7) organizacja gminnych spotkań, uroczystości, imprez.

 

   

   Obsługa Rady Gminy [RG]:

 

1)      obsługa kancelaryjna i organizacyjna Rady;

2)      sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady i komisji Rady;

3)      kierowanie uchwał do organów nadzoru, publikowanie ich w edytorze aktów prawnych oraz w BIP;

4)      obsługa petycji składanych w trybie ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach;

5)      prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego;

6)      kierowanie uchwał do podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację;

7)      umieszczanie w BIP informacji o działalności Rady (programy sesji, projekty uchwał, protokoły z posiedzeń);

8)      obsługa organizacyjna szkoleń radnych;

9)      obsługa proceduralna spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi radnych;

10  współpraca ze Skarbnikiem w zakresie naliczania diet dla radnych