Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik: Katarzyna Kubinek | pok. 101 | tel.: 61 8100 634

Gospodarka gruntami 

Anita Urbańczyk – inspektor ds. gospodarki gruntami i opłat adiacenckich | pok. 106 | tel.: 61 8100 666
Katarzyna Bartkowiak – inspektor ds. podziału nieruchomości i gospodarki gruntami | pok. 106 | tel.: 61 8100 664
 
Administrowanie zasobem lokalowym
 
Joanna Borkowska - inspektor ds. komunalnych i lokalowych | pok. 106 | tel.: 61 8100 089
Sylwia Przygoda – Inspektor ds. spadkowych i gospodarki nieruchomościami | pok. 101 | tel.: 61 8 100 634
 

Do zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami należy:

1)  ewidencjonowanie mienia komunalnego;

2)  sporządzanie informacji o stanie zasobu nieruchomości;

3)  wykonywanie uchwał Rady Gminy w zakresie obrotu nieruchomościami;

4)  przedstawianie propozycji obrotu nieruchomościami;

5)  przygotowywanie nieruchomości do obrotu, w tym:

a)  organizowanie i udział w spotkaniach negocjacyjnych w sprawie zapłaty odszkodowań, nabycia i zamiany gruntów,

b)  przygotowywanie projektów uchwał w sprawach obrotu nieruchomościami,

c)  zlecanie koniecznych wydzieleń geodezyjnych,

d)  zlecanie wycen nieruchomości,

e)  przygotowywanie zarządzeń i ogłoszeń Wójta,

f)   organizacja postępowania przetargowego,

g)  obsługa i przygotowywanie niezbędnej dokumentacji do zawierania umów notarialnych,

h)  przekazywanie do publicznej wiadomości informacji o gruntach przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży;

6)  zawieranie i kontrolowanie realizacji umów dzierżawy, trwałego zarządu, najmu i użyczenia, ich przedłużanie i rozwiązywanie, aktualizowanie stawki czynszu i dokonywanie wszelkich zmian w umowach;

7) przygotowywanie decyzji o oddaniu w trwały zarząd nieruchomości komunalnych na wniosek zainteresowanego i protokolarne ich przekazywanie;

8) przygotowywanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu nieruchomości komunalnych na wniosek zainteresowanych i protokolarne przejmowanie nieruchomości lub ich części;

9)  przeprowadzanie procedury oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste;

10) przeprowadzanie procedury związanej z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz zmiana warunków użytkowania   wieczystego;

11)  przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

12)  prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wydania decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości;

13)  prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wydania postanowień opiniujących wstępne projekty podziału nieruchomości;

14)  prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących rozgraniczeń nieruchomości;

15) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wydania decyzji ustalających opłatę adiacencką, w związku ze wzrostem  wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości;

16) prowadzenie spraw związanych z wykupem i zamianą gruntów wynikających z uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego lub przepisów szczególnych;

17)  prowadzenie spraw związanych ze zbyciem i wywłaszczaniem nieruchomości;

18)  prowadzenie spraw uwłaszczeniowych;

19)  prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia;

20) przygotowywanie i przeprowadzanie niezbędnych procedur związanych z prawem pierwokupu, dokumentacji technicznej budynków  mieszkalnych i użytkowych;

21)  prowadzenie dokumentacji technicznej budynków mieszkalnych i użytkowych  będących w zasobach Gminy;

22)  monitorowanie stanu technicznego i wykorzystana nieruchomości będących własnością Gminy oraz wnioskowanie o przeprowadzenie ich remontu lub konserwacji;

23)  nadzór nad gospodarką lokalową;

24)  gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Gminy,

25)  prowadzenie baz danych o zasobie mieszkaniowym Gminy,

26)  opracowywanie, przy współudziale Komisji Mieszkaniowej, list przydziałów mieszkań;

27)  przeprowadzanie wizji lokalnych celem zbadania warunków mieszkaniowych osób ubiegających się o przydział mieszkania;

28)  opiniowanie wniosków o umarzenie i rozkładanie na raty zaległości czynszowych;

29)  przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawie stawek czynszu regulowanego;

30)  prowadzenie spraw dodatków  mieszkaniowych i energetycznych;

31)  wydawanie przydziału na zasiedlenie mieszkań komunalnych;

32)  wydawanie zgody na zamianę mieszkań, ich poszerzenie lub podział,

33)  weryfikacja i udzielanie zgody na zawarcie umowy najmu następcom prawnym,

34)  udział w egzekucji w sprawach lokalowych,

35)  przekwaterowywanie do innego lokalu mieszkalnego osób z budynków przeznaczonych do rozbiórki lub remontu,

36) współpraca z zarządcami budynków będących własnością zakładów pracy, spółdzielni mieszkaniowych oraz prywatnych właścicieli w  zakresie zasobów mieszkaniowych,

37)  prowadzenie spraw związanych ze zmianą granic administracyjnych i geodezyjnych;

38)  przygotowywanie sprawozdawczości statystycznej,

39)  współpraca z kancelariami notarialnymi, Wydziałami Ksiąg Wieczystych Sądów Rejonowych i Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji  Geodezyjnej i Kartograficznej.