Radca prawny

Radca prawny

mec. Piotr Loretański

mec. Lidia Blaszka

pok. 112
tel. (61) 8 100 645

 

Do zadań radców prawnych należy:
 
1. Prowadzenie obsługi prawnej w rozumieniu ustawy o radcach prawnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy, a zwłaszcza:

1)  reprezentowanie gminy i jednostek organizacyjnych przed sądami powszechnymi i organami administracyjnymi

2)  opiniowanie zgodności z prawem projektów aktów normatywnych organów gminy;

3)  opiniowanie zgodności z prawem projektów decyzji administracyjnych oraz umów i porozumień zawieranych przez gminę;

4)  udział w sesjach Rady Gminy;

5)  udział w razie potrzeby w posiedzeniach Komisji Rady Gminy;

6)  w zakresie zleconym przez Wójta udział w rozmowach negocjacyjnych w celu zapewnienia zgodności z prawem proponowanych rozwiązań i propozycji.

7)  wydawanie opinii prawnych;

8)  opracowywanie pism procesowych;

9)  monitorowanie zmian w przepisach prawa w zakresie funkcjonowania urzędu.,

2 Inne czynności związane z obsługą prawną urzędu.

3. Na wniosek radców prawnych lub z inicjatywy Wójta, obsługa prawna urzędu w poszczególnych sprawach może być zlecona na zewnątrz.