Radca Prawny Koordynator

Radca Prawny Koordynator

 

mec. Kazimierz Praczyk

pok. 112

tel. (61) 8 100 645

sekretariat@komorniki.pl

 
Do zadań Radcy prawnego koordynatora należy:
  1. Prowadzenie obsługi prawnej w rozumieniu ustawy o radcach prawnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy, a zwłaszcza:

1)  reprezentowanie gminy i jednostek organizacyjnych przed sądami powszechnymi i organami administracyjnymi

2)  opiniowanie zgodności z prawem projektów aktów normatywnych organów gminy;

3)  opiniowanie zgodności z prawem projektów decyzji administracyjnych oraz umów i porozumień zawieranych przez gminę;

4)  udział w sesjach Rady Gminy;

5)  udział w razie potrzeby w posiedzeniach Komisji Rady Gminy;

6)  w zakresie zleconym przez Wójta udział w rozmowach negocjacyjnych w celu zapewnienia zgodności z prawem proponowanych rozwiązań i propozycji.

7)  wydawanie opinii prawnych;

8)  opracowywanie pism procesowych;

9)  monitorowanie zmian w przepisach prawa w zakresie funkcjonowania urzędu.,

  1. Koordynacja pracy drugiego radcy prawnego.
  2. Inne czynności związane z obsługą prawną urzędu.
  3. Na wniosek radcy prawnego koordynatora lub z inicjatywy Wójta, obsługa prawna urzędu w poszczególnych sprawach może być zlecona na zewnątrz.