Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 

Dariusz Jezierski | pok. 013 | tel.: 61 8100 650

e-mail: administracja@komorniki.pl

 

Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy m.in.:

 1. zapewnienie  ochrony informacji niejawnych;
 2. zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych;
 3. zapewnienie ochrony fizycznej jednostki organizacyjnej;
 4. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka
 5. kontrolowanie ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji;
 6. prowadzenie kancelarii materiałów zastrzeżonych;
 7. okresowa  kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
 8. opracowywanie planów ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji;
 9. szkolenie  pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 10. opracowywanie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” w podległych komórkach organizacyjnych;
 11. przeprowadzanie zwykłych postępowań sprawdzających na pisemne polecenie kierownika jednostki organizacyjnej do pracowników mających dostęp do wiadomości niejawnych;
 12. wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa po zakończeniu zwykłego postępowania sprawdzającego z wynikiem pozytywnym i przekazywanie osobie sprawdzanej, zawiadamiając o tym osobę upoważnioną do obsady stanowiska;
 13. odmawianie wydania poświadczenia bezpieczeństwa, jeżeli nie zostaną usunięte wątpliwości, o których mowa w art. 24 ust. 2 lub 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2016 poz. 1167 t.j.);
 14. pisemne zawiadamianie osoby upoważnionej do obsady stanowiska o odmowie wydawania poświadczenia bezpieczeństwa;
 15. przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających, prowadzonych 
 16. w odniesieniu do osób ubiegających się o stanowisko lub zlecenie pracy, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową;
 17. prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczanych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych.