Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzysowe

Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzysowe

 
 
Dariusz Jezierski | pok. 017 | tel.: 8100 650
e-mail: oc@komorniki.pl

  

 
   
Do zakresu działania Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego należy:
 

W zakresie zarządzania kryzysowego:

 

 1. planowanie kryzysowe, monitorowanie, analiza i ocena zagrożeń, przygotowanie i bieżąca aktualizacja planu reagowania kryzysowego gminy,
 2. obsługa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 3. prowadzenie akcji ratowniczych w przypadkach klęsk  żywiołowych, katastrof i zagrożenia bezpieczeństwa Państwa,
 4. współdziałanie z właściwymi organizacjami w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej na terenie gminy, zapewnienie  dopełnienia obowiązków gminy w zakresie tej ochrony,
 5. współpraca z komendantem Państwowej Straży Pożarnej, gminnej jednostki ochotniczej straży  pożarnej, Komisariatu Policji Państwowej, Straży Gminnej i innymi właściwymi w sprawie podmiotami, w zakresie prowadzenia akcji ratunkowych, planowania i prowadzenia ewakuacji ludności z zagrożonych rejonów oraz ochrony osób i mienia w sytuacjach kryzysowych,
 6. prowadzenie spraw i koordynowanie działalności gminnej jednostki ochotniczej straży  pożarnej.

 

W zakresie spraw obronnych i obrony cywilnej:

 

 1. planowanie i prowadzenie spraw z zakresu przygotowania i ochrony ludności, mienia komunalnego oraz zabytków na    wypadek zagrożeń czasu pokoju, kryzysu i wojny,
 2. współdziałanie z terenowymi organami administracji wojskowej w ramach powszechnego obowiązku obrony RP,
 3. planowanie i prowadzenie akcji kurierskiej na terenie Gminy,
 4. prowadzenie postępowań administracyjnych i dokumentacji planistycznej w sprawach związanych ze świadczeniami osobistymi    i rzeczowymi na rzecz obrony,
 5. planowanie operacyjne funkcjonowania gminy w ramach przygotowań obronnych państwa,
 6. planowanie i przygotowanie urzędu gminy do funkcjonowania w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym,
 7. prowadzenie bazy sił i środków Wójta - szefa obrony  cywilnej gminy,
 8. nadawanie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do terenowych formacji obrony cywilnej i utrzymywanie ich w    gotowości do użycia,
 9. sprawowanie nadzoru i kontroli realizacji zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności w podległych    i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych oraz wiodących zakładach pracy gminy,
 10. planowanie i prowadzenie szkolenia oraz ćwiczeń obronnych, OC i powszechnej samoobrony,
 11. przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach.

W zakresie ochrony informacji niejawnych:
 1. prowadzenie kancelarii materiałów zastrzeżonych.