Audytor wewnętrzny

Audytor wewnętrzny

 

 

Izabela Kleczewska | pok. 116|

 

Do zadań Audytora wewnętrznego [A] należy:

 

 1.  ustalenie, w uzgodnieniu z Wójtem, celów, zakresu i zasad funkcjonowania oraz procedur audytu wewnętrznego w Urzędzie zgodnych z przepisami prawa i standardami audytu wewnętrznego;
 2. opracowanie, w porozumieniu z Wójtem rocznego planu audytu wewnętrznego opartego na analizie ryzyka i przedstawienie go Wójtowi do akceptacji;
 3. przeprowadzanie audytu wewnętrznego zgodnie z rocznym planem audytu wewnętrznego;
 4. opracowanie i przedstawienie Wójtowi sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu wewnętrznego;
 5. dokonywanie oceny ryzyka i analizy obszarów ryzyka dla potrzeb realizacji zadań zapewniających;
 6. opracowywanie programów zadań zapewniających w oparciu o przeprowadzaną analizę ryzyka w obszarach poddawanych audytowi wewnętrznemu;
 7. niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w Urzędzie, w tym procedur kontroli zarządczej;
 8. monitorowanie realizacji zaleceń zawartych w sprawozdaniu z audytu wewnętrznego w drodze prowadzonych czynności sprawdzających;
 9. podejmowanie działań na rzecz zapewnienia efektywności i skuteczności prac audytowych prowadzonych w Urzędzie;
 10. ocena przestrzegania zasad celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków;
 11. dokonywanie czynności doradczych na wniosek Wójta.