Zastępca Wójta Gminy Komorniki

 

Zastępca Wójta

 

mgr Tomasz Stellmaszyk | pok. 204 | tel.: 61 8100 670

e-mail:  t.stellmaszyk@komorniki.pl

 

 

Do zakresu zadań Zastępcy Wójta należy w szczególności:

 

1) podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub wynikającej
z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta;

2) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta;

3) reprezentowanie Urzędu na zewnątrz;

4) koordynowanie i nadzorowanie prac remontowych w Urzędzie;

5) nadzorowanie procesu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie;

6) nadzorowanie i pełnienie funkcji zwierzchnika służbowego dla:

a)  Wydziału Inwestycji i Remontów;

b)  Wydziału Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

c)  Stanowiska ds. zamówień publicznych i środków zewnętrznych;

7) uczestniczenie w pracach i posiedzeniach Rady i jej Komisji;

8) współdziałanie w opracowywaniu budżetu gminy.