Wójt Gminy Komorniki

 

Wójt Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

 

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

 

1)      reprezentowanie Urzędu na zewnątrz;

2)      zapewnienie warunków i środków dla realizacji celów wyznaczonych w Misji Urzędu Gminy oraz w Polityce Jakości;

3)      nadzór nad funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością oraz ciągłe doskonalenie jego skuteczności;

4)      zatwierdzanie dokumentów systemowych;

5)      prowadzenie bieżących spraw Gminy;

6)      podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności;

7)      upoważnianie pracowników do wykonywania czynności w swoim imieniu;

8)      realizacja kontroli zarządczej;

9)      nadzór i pełnienie funkcji zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu, a bezpośrednio dla:

a)    Wydziału Spraw Obywatelskich

b)   Urzędu Stanu Cywilnego

c)    Straży Gminnej

d)    Radcy Prawnego - Koordynatora

e)    Radcy Prawnego

f)     Stanowiska ds. obrony cywilnej

g)    Pełnomocnika ds. informacji niejawnej

h)    Asystenta Wójta

i)     Stanowiska ds. informacji i komunikacji

10)    pełnienie funkcji zwierzchnika służbowego wobec kierowników jednostek organizacyjnych gminy;

11)    zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników;

12)    okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań;

13)    udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej;

14)    nadzór nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu;

15)    przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;

16)    przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Zastępcy Wójta, Skarbnika, Sekretarza i kierowników jednostek organizacyjnych, osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz od pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych;

17)    koordynowanie planowania i realizacji zadań wynikających z wypełniania funkcji szefa obrony cywilnej Gminy oraz zadań w ramach przygotowań obronnych państwa.

18)    ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych oraz przestrzeganiem przez nich zapisów procedur, instrukcji oraz innych dokumentów Systemu Zarządzania Jakością;

19)    wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.