Skarbnik Gminy Komorniki

 

Skarbnik Gminy 

mgr Małgorzata Pinczak |pok. 207 |tel.: 61 8100 670 

 

Do zadań Skarbnika Gminy należy:

 

1)       realizowanie polityki finansowej Gminy Komorniki;

2)       przygotowanie i nadzór nad polityką rachunkowości;

3)       wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;

4)       nadzorowanie i pełnienie funkcji zwierzchnika służbowego dla:

 

  • Wydziału Finansowo-Księgowego, 
  • Wydziału Obsługi Finansowej Jednostek 
  • Referatu Podatkowego;

 

5)      kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;

6)       opracowywanie budżetu gminy;

7)       nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy

8)       nadzorowanie i kontrolowanie sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych;

9)       wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta;

10)    dokonywanie analizy budżetu i bieżące informowanie Wójta o jego realizacji;

11)    przygotowywanie i organizowanie obiegu dokumentów finansowych;

12)    współpraca z Urzędami Skarbowymi, Bankami oraz Regionalną Izbą Obrachunkową;

13)    uczestniczenie w pracach Rady Gminy ;

14)    rozliczenia z sołectwami i nadzorowanie zarządzania mieniem sołeckim.