Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

 
 
Pełnomocnik d.s. Ochrony Informacji Niejawnych
 
Dariusz Jezierski | pok. 017 | tel. 61 8100 650
e-mail: administracja@komorniki.pl 
 
 
Do zakresu działania i kompetencji Pełnomocnika d.s. Ochrony Informacji Niejawnych należy przede wszystkim:
 
 1. Kierowanie wyodrębnioną wyspecjalizowaną komórką organizacyjną do spraw ochrony informacji niejawnych (wykonywanie funkcji kierownika pionu ochrony).
 2. Zapewnienie  ochrony informacji niejawnych.
 3. Zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych.
 4. Zapewnienie ochrony fizycznej jednostki organizacyjnej.
 5. Kontrolowanie ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów
  o ochronie tych informacji.
 6. Okresowa  kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.
 7. Opracowywanie planów  ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji.
 8. Szkolenie  pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 9. Opracowywanie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” w podległych komórkach organizacyjnych.
 10. Przeprowadzanie zwykłych postępowań sprawdzających na pisemne polecenie kierownika jednostki organizacyjnej do pracowników mających dostęp do wiadomości niejawnych.
 11. Wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa po zakończeniu zwykłego postępowania sprawdzającego z wynikiem pozytywnym i przekazywanie osobie sprawdzanej, zawiadamiając o tym osobę upoważnioną do obsady stanowiska.
 12. Odmawianie wydania poświadczenia bezpieczeństwa, jeżeli nie zostaną usunięte wątpliwości, o których mowa w art. 35 ust.2.
 13. Pisemne zawiadamianie osoby upoważnionej do obsady stanowiska o odmowie wydawania poświadczenia bezpieczeństwa.
 14. Przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających, prowadzonych
  w odniesieniu do osób ubiegających się o stanowisko lub zlecenie pracy, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową.
 15. Prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczanych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych.