Organy i osoby sprawujące funkcje

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

 
 
Pełnomocnik d.s. Ochrony Informacji Niejawnych
 
Dariusz Jezierski | pok. 017 | tel. 61 8100 650
e-mail: administracja@komorniki.pl 
 
 
Do zakresu działania i kompetencji Pełnomocnika d.s. Ochrony Informacji Niejawnych należy przede wszystkim:
 
 1. Kierowanie wyodrębnioną wyspecjalizowaną komórką organizacyjną do spraw ochrony informacji niejawnych (wykonywanie funkcji kierownika pionu ochrony).
 2. Zapewnienie  ochrony informacji niejawnych.
 3. Zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych.
 4. Zapewnienie ochrony fizycznej jednostki organizacyjnej.
 5. Kontrolowanie ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów
  o ochronie tych informacji.
 6. Okresowa  kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.
 7. Opracowywanie planów  ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji.
 8. Szkolenie  pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 9. Opracowywanie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” w podległych komórkach organizacyjnych.
 10. Przeprowadzanie zwykłych postępowań sprawdzających na pisemne polecenie kierownika jednostki organizacyjnej do pracowników mających dostęp do wiadomości niejawnych.
 11. Wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa po zakończeniu zwykłego postępowania sprawdzającego z wynikiem pozytywnym i przekazywanie osobie sprawdzanej, zawiadamiając o tym osobę upoważnioną do obsady stanowiska.
 12. Odmawianie wydania poświadczenia bezpieczeństwa, jeżeli nie zostaną usunięte wątpliwości, o których mowa w art. 35 ust.2.
 13. Pisemne zawiadamianie osoby upoważnionej do obsady stanowiska o odmowie wydawania poświadczenia bezpieczeństwa.
 14. Przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających, prowadzonych
  w odniesieniu do osób ubiegających się o stanowisko lub zlecenie pracy, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową.
 15. Prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczanych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych.
 
 
 
 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Grażyna Rak

Zastępca Kierownika - Kinga Torkowska

 

Do szczególnych kompetencji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy:

 1. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
 2. Sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów, prowadzenie ksiąg aktów stanu cywilnego.
 3. Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego.
 4. Kompletowanie dokumentów w aktach zbiorowych do ksiąg.
 5. Uczestnictwo przy przyjmowaniu ustnych oświadczeń woli testatora.
 6. Wydawanie decyzji administracyjnych w oparciu o ustawę Prawo o aktach stanu cywilnego.
 7. Przyjmowanie oświadczeń i sporządzanie protokołów w oparciu o ustawę „Prawo o aktach stanu cywilnego”.
 8. Wydawanie decyzji administracyjnych w oparciu o ustawę o zmianie imienia i nazwiska.

 


 

 

Sekretarz Gminy

Sekretarz Gminy

mgr Olga Karłowska |pok. 202 |tel. (61) 8 100 643

e-mai: sekretarz@komorniki.pl

 

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

1.      Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

1) podejmowanie czynności kierownika Urzędu podczas nieobecności Wójta i jego Zastępcy;

2) nadzorowanie i pełnienie funkcji zwierzchnika służbowego dla:

a)   Wydziału Administracyjnego,

b)   Referatu Oświaty i Spraw Społecznych,

c)   stanowiska ds. kadr,

d)   stanowiska ds. promocji;

3) przygotowywanie projektów oraz zmian regulaminów i innych aktów wewnętrznych w zakresie organizacji urzędu;

4) prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków;

5) prowadzenie spraw związanych ze skargami i wnioskami;

6) prowadzenie spraw związanych z kontrolami zewnętrznymi w urzędzie;

7) obsługa petycji składanych w trybie ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach;

8) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz nadzór nad doskonaleniem kadr;

9) nadzór nad poprawnością projektów przygotowanych pism, decyzji i uchwał Rady Gminy;

10) koordynacja funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie;

11) koordynacja procesu udostępniania informacji publicznej;

12) koordynacja prac związanych z udziałem Gminy w związkach i porozumieniach międzygminnych;

13) organizowanie współpracy zagranicznej Gminy;

14) prowadzenie spraw związanych ze współpracą Gminy z sejmikiem wojewódzkim, Starostą i Radą Powiatu Poznańskiego     oraz z Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych;

15) koordynowanie zadań związanych z organizacją wyborów i referendum oraz spisami;

16) nadzorowanie w imieniu Gminy działalności gminnych placówek oświatowych i wychowawczych;

17) nadzór nad Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

18) ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych oraz                przestrzeganiem przez nich zapisów procedur, instrukcji oraz innych dokumentów Systemu Zarządzania Jakością;

19)  przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;

20)  wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

 

2.      Sekretarz pełni obowiązki Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością, do których należy:

1)  opracowywanie, weryfikacja, aktualizacja, wdrażanie i nadzór nad dokumentacją

systemową;

2)  konsultowanie dokumentów wewnętrznych (sprawdzanie i weryfikacja procedur, instrukcji, planów jakości, planów kontroli i badań);

3)  weryfikacja zgodności funkcjonowania systemu z aktualnymi wydaniami normy ISO
i wymaganiami aktów normatywnych wyższej rangi (ustawy , rozporządzenia);

4)  zatwierdzanie projektów dokumentów systemowych gotowych do podpisu przez Wójta;

5)  wydawanie interpretacji w zakresie SZJ;

6)  koordynowanie zadaniami związanymi z SZJ;

7)  planowanie i organizowanie auditów wewnętrznych;

8)  nadzorowanie i ocena realizacji auditów wewnętrznych;

9)  inicjowanie działań korygujących i zapobiegawczych;

10) nadzór nad realizacją działań korygujących, analizowanie ich skuteczności, usuwanie przyczyn ich występowania;

11) nadzór nad reklamacjami klientów;

12) zapewnienie skuteczności funkcjonowania systemu jakości oraz jego doskonalenie;

13) inicjowanie działań zmierzających do rozwoju i doskonalenia systemu jakości;

14) pełne i systematyczne przeprowadzanie analizy funkcjonowania systemu
 i informowanie kierownictwa o jej wynikach, przygotowanie i organizowanie przeglądów kierownictwa;

15) przeprowadzanie szkoleń z zakresu SZJ;

16) przestrzeganie i wypełnianie zadań wynikających z dokumentacji systemowej;

        17) przeprowadzanie, nadzorowanie i rejestrowanie zmian dokumentów systemowych.

 

Skarbnik Gminy Komorniki

 

Skarbnik Gminy 

mgr Małgorzata Pinczak |pok. 207 |tel.: 61 8100 670 

 

Do zadań Skarbnika Gminy należy:

 

1)       realizowanie polityki finansowej Gminy Komorniki;

2)       przygotowanie i nadzór nad polityką rachunkowości;

3)       wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;

4)       nadzorowanie i pełnienie funkcji zwierzchnika służbowego dla:

 

 • Wydziału Finansowo-Księgowego, 
 • Wydziału Obsługi Finansowej Jednostek 
 • Referatu Podatkowego;

 

5)      kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;

6)       opracowywanie budżetu gminy;

7)       nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy

8)       nadzorowanie i kontrolowanie sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych;

9)       wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta;

10)    dokonywanie analizy budżetu i bieżące informowanie Wójta o jego realizacji;

11)    przygotowywanie i organizowanie obiegu dokumentów finansowych;

12)    współpraca z Urzędami Skarbowymi, Bankami oraz Regionalną Izbą Obrachunkową;

13)    uczestniczenie w pracach Rady Gminy ;

14)    rozliczenia z sołectwami i nadzorowanie zarządzania mieniem sołeckim.

 

 

 

Zastępca Wójta Gminy Komorniki

 

Zastępca Wójta

 

mgr Tomasz Stellmaszyk | pok. 204 | tel.: 61 8100 670

e-mail:  t.stellmaszyk@komorniki.pl

 

 

Do zakresu zadań Zastępcy Wójta należy w szczególności:

 

1) podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub wynikającej
z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta;

2) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta;

3) reprezentowanie Urzędu na zewnątrz;

4) koordynowanie i nadzorowanie prac remontowych w Urzędzie;

5) nadzorowanie procesu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie;

6) nadzorowanie i pełnienie funkcji zwierzchnika służbowego dla:

a)  Wydziału Inwestycji i Remontów;

b)  Wydziału Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

c)  Stanowiska ds. zamówień publicznych i środków zewnętrznych;

7) uczestniczenie w pracach i posiedzeniach Rady i jej Komisji;

8) współdziałanie w opracowywaniu budżetu gminy.

Wójt Gminy Komorniki

 

Wójt Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

 

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

 

1)      reprezentowanie Urzędu na zewnątrz;

2)      zapewnienie warunków i środków dla realizacji celów wyznaczonych w Misji Urzędu Gminy oraz w Polityce Jakości;

3)      nadzór nad funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością oraz ciągłe doskonalenie jego skuteczności;

4)      zatwierdzanie dokumentów systemowych;

5)      prowadzenie bieżących spraw Gminy;

6)      podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności;

7)      upoważnianie pracowników do wykonywania czynności w swoim imieniu;

8)      realizacja kontroli zarządczej;

9)      nadzór i pełnienie funkcji zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu, a bezpośrednio dla:

a)    Wydziału Spraw Obywatelskich

b)   Urzędu Stanu Cywilnego

c)    Straży Gminnej

d)    Radcy Prawnego - Koordynatora

e)    Radcy Prawnego

f)     Stanowiska ds. obrony cywilnej

g)    Pełnomocnika ds. informacji niejawnej

h)    Asystenta Wójta

i)     Stanowiska ds. informacji i komunikacji

10)    pełnienie funkcji zwierzchnika służbowego wobec kierowników jednostek organizacyjnych gminy;

11)    zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników;

12)    okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań;

13)    udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej;

14)    nadzór nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu;

15)    przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;

16)    przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Zastępcy Wójta, Skarbnika, Sekretarza i kierowników jednostek organizacyjnych, osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz od pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych;

17)    koordynowanie planowania i realizacji zadań wynikających z wypełniania funkcji szefa obrony cywilnej Gminy oraz zadań w ramach przygotowań obronnych państwa.

18)    ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych oraz przestrzeganiem przez nich zapisów procedur, instrukcji oraz innych dokumentów Systemu Zarządzania Jakością;

19)    wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.