Dostępność

Deklaracja dostępności cyfrowej
serwisu bip.komorniki.pl

 

Oświadczenie w sprawie dostępności

Gmina Komorniki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej bip.wokiss.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Oświadczenie ma zastosowanie do serwisu internetowego http://bip.komorniki.pl/

W Gminie bip.wokiss.pl przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa bip.wokiss.pl spełnia wymagania w 90 %.

 

Status pod względem zgodności

Strona internetowa dostępna jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

1. Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia, tzw. slider) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
2. Brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
3. Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
4. Brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe.
5. Część artykułów w ramach serwisu zawiera załączniki dostarczane z zewnątrz w postaci graficznych dokumentów PDF (skanów) niedostępnych dla czytników ekranu. W takim przypadku, aby zapoznać się z jego treścią, prosimy o:

6. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.
7. Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
8. Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Istnieje możliwość zmiany kontrastu strony za pomocą ikon aaAA.
9. Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
10. Dokładamy starań, by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
11. Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
12. Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe.
13. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

 

Informacje dodatkowe

  1. Data publikacji strony internetowej bip.wokiss.pl: 19. 11. 2014r.
  2. Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony jest: Jakub Jackowski
  3. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: tel. +48(61)8 100 647
  4. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony e-mail: administracja@komorniki.pl
  5. Strona aktualizowana na bieżąco.
  6. Gmina dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowe była na poziomie WCAG 2.0.
  7. W menu Kontakt zawarte są dane teleadresowe instytucji.

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez autodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie elektronicznej, powinna także określić formę tej informacji. Urząd Gminy Komorniki powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Urząd niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin  ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Urząd może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

ul. Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa
Telefon (22) 461 60 00
e-mail: sekretariat.bon@mrpips.gov.pl
Adres korespondencyjny:
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

 

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Komorniki

ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

Budynek przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Obydwa wejścia do budynku (wejścia A i B) zawierają podjazd umożliwiający wjazd do urzędu osobom z niepełnosprawnością. Biuro podawcze zlokalizowane jest na parterze budynku i także jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W budynku jest dostępna winda osobowa umożliwiająca wjazd na wszystkie poziomy budynku. Winda zapewnia sygnały świetlne wewnątrz i na zewnątrz dźwigów oraz komunikaty dźwiękowe. Drzwi windy otwierają się i zamykają automatycznie. Odległość pomiędzy drzwiami przystankowymi windy, a przeciwległą ścianą lub inną przegrodą nie jest mniejsza niż 150 cm.

Budynek jest wyraźnie oznaczony tablicą informacyjną umieszczoną przy obydwu wejściach. Aranżacja przestrzeni, szerokość korytarzy i drzwi oraz brak zmian poziomów zapewnia trasę wolną od przeszkód:

-      Wejście do budynku umożliwiające swobodny wjazd wózkiem.

-      W budynku znajduje się winda umożliwiająca swobodny wjazd na każdą kondygnację administracyjną budynku B (brak możliwości swobodnie wjechania do pokoi 115, 116, 117, 118, 119 – w przypadku obsługi klientów niepełnosprawnych, pracownicy z tych pokoi schodzą na parter i obsługują klientów w osobnym pomieszczeniu).

-      Na każdym piętrze jest dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych.

-      Urząd Gminy Komorniki posiada jedno wyznaczone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej (oznakowanie dolne).

-      Pies przewodnik może asystować w czasie wizyty w urzędzie.

-      Możliwość korzystania z tłumacza języka migowego.

-      Na terenie budynku dostępna jest sieć WI FI.

 

Budynek Administracyjny

ul. Młyńska 15, 62-052 Komorniki

Budynek dwukondygnacyjny, w którym zlokalizowano:

Parter:

-      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Piętro:

-      Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

-      Redakcja Nowin Komornickich

-      Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień.

Budynek przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przed wejściem do budynku zlokalizowana jest pochylnia umożliwiająca wstęp osobom poruszającym się na wózku. W budynku znajduje się winda. Szerokość kabin dźwigów wynosi około 110 cm, windy wyposażono w lustra umieszczone naprzeciwko wejścia do kabiny, na całej powierzchni ściany. Winda zapewnia sygnały świetlne wewnątrz i na zewnątrz dźwigów oraz komunikaty dźwiękowe. Drzwi windy otwierają się i zamykają automatycznie. Odległość pomiędzy drzwiami przystankowymi windy, a przeciwległą ścianą lub inną przegrodą nie jest mniejsza niż 150 cm.

Budynek jest wyraźnie oznaczony tablicą informacyjną umieszczoną przy obydwu wejściach. Aranżacja przestrzeni, szerokość korytarzy i drzwi oraz brak zmian poziomów zapewnia trasę wolną od przeszkód:

-      Wejście do budynku umożliwiające swobodny wjazd wózkiem.

-      W budynku znajduje się winda umożliwiająca swobodny wjazd na każdą kondygnację administracyjną budynku B (brak możliwości swobodnie wjechania do pokoi 115, 116, 117, 118, 119 – w przypadku obsługi klientów niepełnosprawnych, pracownicy z tych pokoi schodzą na parter i obsługują klientów w osobnym pomieszczeniu).

-      Budynek posiada jedno wyznaczone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej (oznakowanie dolne).

-      Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się w budynku.

-      Pies przewodnik może asystować w czasie wizyty w urzędzie.

-      Możliwość korzystania z tłumacza języka migowego.