Ośrodek Pomocy Społecznej

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


ul. Stawna 7/11

62-052 Komorniki

tel. 61 810-82-93

e-mail: ops@komorniki.pl Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - Aneta Gierko

Cel pomocy społecznej – zaspokajanie niezbędnych potrzeb osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc Społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia.

 

 

Pomoc społeczna

 

Do zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w tym zakresie należą :

1. Praca socjalna zgodnie z art.36 pkt.2 ppkt.a ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej zaliczana jest do katalogu świadczeń niepieniężnych . Świadczona jest w celu poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca socjalna polega przede wszystkim na :

· Udzieleniu informacji , wskazówek pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych , osób które dzięki tej pomocy będą zdolne uporać się z problemami będącymi przyczyna ich trudnej sytuacji ,

· Pomocy w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa i wsparcia w rozwiązywaniu problemów powołanych do tego instytucji państwowych samorządowych ,

· Pobudzaniu społecznej aktywności i inspirowaniu działań samopomocowych do zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych członków społeczności

. W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód .

2. Formy pomocy

- świadczenia pieniężne

· zasiłek stały

· zasiłek okresowy

· zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

 -świadczenia niepieniężne :

· praca socjalna

· składki na ubezpieczenie zdrowotne

· składki na ubezpieczenie społeczne

· posiłek

· niezbędne ubranie

· usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy

. specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia

· schronienie w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy

· pomoc rzeczowa

. sprawienie pogrzebu

. poradnictwo specjalistyczne

. interwencja kryzysowa

. mieszkanie chronione.

 

Zasady udzielania świadczeń z pomocy społecznej .

Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom zamieszkałym i przebywającym na tym terytorium posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy .

 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom na zasadach określonych w ustawie

w szczególności z powodu :

1. ubóstwa

2. sieroctwa

3. bezdomności

4. bezrobocia,

5. niepełnosprawności

6. długotrwałej lub ciężkiej choroby

7. przemocy w rodzinie

7a. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi

8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

9. bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze

11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

13. alkoholizmu lub narkomanii

14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej

15. klęski żywiołowej lub ekologicznej .

 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom w przypadku wystąpienia z jednej powyższych okoliczności których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego

 - osobie samotnie gospodarującej - 477,00 zł

 - osobie w rodzinie - 351,00 zł

Do dochodów nie wlicza się :

- alimentów świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób,

- jednorazowych świadczeń socjalnych ,

- świadczeń w naturze,

- świadczenia pieniężne w postaci składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez Ośrodki Pomocy Społecznej .

 

Obowiązki osób i rodzin ubiegających się o pomoc społeczną.

Osoby i rodziny , korzystające z pomocy społecznej, zobowiązane są do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej. Nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, marnotrawstwo przyznanych świadczeń, ich celowe niszczenie, bądź też marnotrawstwo własnych zasobów materialnych a także ich nieracjonalne wykorzystanie mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczeń z pomocy społecznej. Również nie wywiązywanie się z uzgodnień zawartych w kontrakcie może spowodować ograniczenie lub odmowę przyznania świadczeń. Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej , są zobowiązane poinformować o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń . Świadome wprowadzenie w błąd pracownika socjalnego może spowodować zmianę decyzji na niekorzyść strony oraz naliczenie nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi niezależnie od dochodu rodziny .

 

Tryb udzielania pomocy społecznej

Tryb przyznawania pomocy społecznej składa się z następujących etapów:

1. Zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy :

 -osobiste, pisemne zgłoszenie osoby ubiegającej się o pomoc do pracownika socjalnego ( zgłoszenie może nastąpić z urzędu lub może go dokonać przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za zgodą ubiegającego się o pomoc ).

2. Sporządzenie wywiadu środowiskowego:

 - rozeznanie przez pracownika socjalnego sytuacji osobistej i rodzinnej osoby ubiegającej się o pomoc .

3. Sporządzenie decyzji i wydanie osobie ubiegającej się o pomoc .

4. Realizacja świadczenia .

 

Kontrakt socjalny .

Kontrakt socjalny to pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określającą uprawnienia i zobowiązania stron umowy. Zawarcie kontraktu socjalnego ma na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej z uwzględnieniem możliwości wykorzystania zasobów środowiska lokalnego. Kontrakt zawiera opis sytuacji życiowej osoby lub rodziny oraz opis działań koniecznych do podjęcia przez nią, a także formę, zakres i czas udzielanej przez Ośrodek Pomocy. W kontrakcie odnotowuje się również wszystkie uwagi, dotyczące realizacji kontraktu.

Okres , na jaki zawierany jest kontrakt socjalny dostosowany jest z jednej strony do sytuacji życiowej w jakiej znajduje się osoba zawierająca kontrakt, a z drugiej strony – do form wsparcia zaproponowanych przez Ośrodek. Klient otrzymuje jeden egzemplarz kontraktu .

 

Wydanie decyzji .

Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są w formie decyzji. Wszystkie decyzje o przyznaniu pomocy, a zwłaszcza decyzje o odmowie przyznania pomocy wydawane są w formie pisemnej. Wyjątek stanowią świadczenia w postaci: pracy socjalnej, pośrednictwa- tu pomoc udzielana jest bez konieczności wydania decyzji. Stronom przysługuje odwołanie od decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej .

 

Realizacja świadczeń .

Realizacja świadczeń pieniężnych odbywa się w formie wypłat w kasie Urzędu Gminy lub przelewem w terminach określonych w decyzji.

 

Wymagane dokumenty.

Osoby i rodziny ubiegające się o pomoc z Ośrodka Pomocy Społecznej są zobowiązane do udokumentowania swojej trudnej sytuacji materialno-bytowej. Wiąże się to z koniecznością dostarczenia przez osoby ubiegające się o pomoc szeregu różnorodnych zaświadczeń , oświadczeń itp. Szczegółowych informacji w każdym indywidualnym przypadku udziela właściwy pracownik socjalny w trakcie zgłaszania się o pomoc lub w trakcie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

W przypadku niemożności dostarczenia danego dokumentu przez klienta, pracownik socjalny ma prawo i obowiązek dołożyć starań do jego zdobycia. Wywiad środowiskowy, dokumenty wymagane przy przyznaniu pomocy społecznej i decyzje administracyjne na podstawie których następuje realizacja zaplanowanych świadczeń, także inne pisma przychodzące i wychodzące z ośrodka , dotyczące danej osoby (rodziny)

przechowuje ośrodek i stanowią one dokumentację klienta od początku jego korzystania z pomocy społecznej.

 

 

 

 

Świadczenia rodzinne

 

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, w których średni miesięczny dochód na osobę z roku poprzedzającego okres zasiłkowy nie przekracza 504 zł netto (tj. po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz podatku dochodowego), lub 583 zł netto w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym w stopniu znacznym albo umiarkowanym.

Zasiłek przysługuje na dziecko poniżej 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole, nie dłużej jednak niż do 21 lat albo do ukończenia 24 roku życia w razie kontynuowania nauki w szkole lub szkole wyższej i legitymowania się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek rodzinny przysługuje również osobie uczącej się (osoba pełnoletnia niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub zasądzeniem od nich alimentów przed osiągnięciem pełnoletności) w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 24 roku życia.

Wysokość zasiłku wynosi:

- 68 zł - na dziecko w wieku 0-5 lat,
91 zł - na dziecko w wieku 6-18 lat,
98 zł – na dziecko w wieku 19-24 lata .

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
- jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000,00 zł
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego w wysokości 400,00 zł miesięcznie

- dodatek z tytułu samotnego wychowywania (w przypadku gdy drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany albo powództwo o ustalenie alimentów od drugiego z rodziców zostało oddalone a którekolwiek z dzieci nie jest wychowywane wspólnie z jego rodzicem) w wysokości 170,00 zł miesięcznie na dziecko (nie więcej niż 340,00 zł na wszystkie dzieci), w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości 250,00 zł (nie więcej niż 500,00 zł na wszystkie dzieci)
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (na trzecie i każde następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego) w wysokości 80,00 zł

- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wysokości 60,00 miesięcznie zł na dziecko w wieku 0-5 lat i 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku 6-24 lat

- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.

a. dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne

b. dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowanie przedszkolnego, w wysokości 100,00 zł na dziecko

c. wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne

d. wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania

- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (na dzieci uczęszczające do szkół ponadgimnazjalnych) wypłacany w okresie od września do czerwca w kwocie 50,00 zł w przypadku dojazdu do szkoły oraz w kwocie 90,00 zł w przypadku zamieszkiwania w internacie, bursie lub na stancji

Przy składaniu wniosku o zasiłek rodzinny wymagane są następujące dokumenty:

- kserokopia dowodu osobistego

- kserokopia skróconych aktów urodzenia dzieci (w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany należy dołączyć pełny akt urodzenia dziecka)

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok poprzedzający okres zasiłkowy

- zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych

- zaświadczenie ze szkoły (w przypadku dzieci uczących się w szkole ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej)

- orzeczenie o rozwodzie, separacji albo zasądzonych alimentach

- orzeczenie o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności

- zaświadczenie pracodawcy o okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego

- zaświadczenie organu emerytalno – rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego


                Osobną częścią systemu świadczeń rodzinnych są świadczenia opiekuńcze, na które składają się:
- zasiłek pielęgnacyjny, który otrzymują wszyscy po ukończeniu 75 lat, oraz niepełnosprawne dzieci i osoby niepełnosprawne w wieku powyżej 16 lat, jeżeli mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli powstała ona przed ukończeniem 21. roku życia, wynosi on 153 zł. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Do wniosku o zasiłek pielęgnacyjny należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego oraz kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności albo znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

- świadczenie pielęgnacyjne, przysługuje osobom rezygnującym z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności wraz ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością do samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w kwocie 520 zł.

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, tzw. „becikowe”.

Zapomoga ta przysługuje rodzicom albo opiekunowi prawnemu niezależnie od ich dochodu. Zapomoga przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka jednorazowo w kwocie 1000 zł. Zapomoga

Wniosek wraz z kserokopią dowodów osobistych (rodziców lub opiekunów prawnych) oraz skrócony aktu urodzenia dziecka należy złożyć w przeciągu dwunastu miesięcy od daty urodzenia dziecka bądź objęcia dziecka opieką prawną lub przysposobienia.

 

 

Fundusz alimentacyjny.

Z dniem 1 października 2008 r. w miejsce zaliczki alimentacyjnej obowiązujące stało się świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Wnioski o przyznanie świadczeń należy składać bezpośrednio do organu realizującego, a nie jak dotąd za pośrednictwem Komornika.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia. Wyjątek stanowi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, nie obowiązuje ograniczenie wiekowe. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej, jest pełnoletnia i posiada własne dziecko lub zawarła związek małżeński.

Do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć:

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok poprzedzający okres zasiłkowy

- zaświadczenie lub oświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów.
- dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,
- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
- orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
- odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
- zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej (w przypadku szkół ponadgimnazjalnych i szkół wyższych)
- informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawniona miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.