Dostęp do informacji publicznej

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2018 poz. 1330 t.j. ze zm.).

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2018, poz.1330 t.j. ze zm.).

Zgodnie z ustawą udostępnianiu podlega każda informacja o sprawach publicznych, z wyjątkiem informacji niejawnych (art.5 ust.1). Prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego (art.2).

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
• uzyskania informacji publicznej, w tym, informacji przetworzonej,
• wglądu do dokumentów urzędowych,
• dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

W szczególności organ władzy publicznej jest obowiązany do informowania o:
• swoim statusie prawnym, przedmiocie działalności, organizacji, kompetencjach, majątku, strukturze własnościowej, osobach sprawujących w nim funkcje i ich kompetencjach,
• sposobie przyjmowania i załatwiania spraw, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach, naborze kandydatów na wolne stanowiska,
• prowadzonej polityce, programach w zakresie realizacji żądań publicznych, projektowanych aktach normatywnych,
• danych publicznych, w tym treści aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć, dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających, treści innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej i przez ich funkcjonariuszy, stanowiskach w sprawach publicznych zajętych przez organy władzy publicznej,
• majątku publicznym

Forma udostępniania informacji:
Udostępnianie informacji publicznej następuje w drodze:
1) ogłoszenia informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) udostępniania informacji na wniosek zainteresowanych,
3) wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych.

Zgodnie  z art. 10 ust. 1 ustawy informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 1)

Jeżeli udostępnienie informacji w terminie 14 dni nie jest możliwe, podmiot obowiązany do jej udzielenia powiadamia w tym terminie  o powodach opóźnienia, oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 2)

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji w których podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej ma ponieść dodatkowe koszty w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania informacji klub koniecznością przekształcenia informacji (art. 15 ust. 1). Organ władzy publicznej w terminie 14 dni od złożenia wniosku powiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty.

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej
• prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, jak również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.
• odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej,

Zgodnie z art. 23 ustawy, kto wbrew ciążącemu na nim obowiązku, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 Jeżeli udostępnienie informacji publicznej wiąże się z dodatkowymi kosztami związanymi ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, pobiera się od wnioskodawcy następującą opłatę:

  • za wykonanie kserokopii dokumentu w formacie A4 - 0,20 zł od każdej strony
  • za wykonanie kserokopii dokumentu w formacie A3 - 0,40 zł od każdej strony
  • za wykonanie skanu dokumentu 0,15 zł od każdej zeskanowanej strony
  • za wykonanie kopii dokumentów na płycie CD - 1, 00 zł

Odstępuje się od pobrania opłaty związanej ze zwrotem kosztów przygotowania informacji publicznej, jeżeli jej wysokość nie przekracza kwoty 10, 00 zł.

Opłaty wnosi się na rachunek bankowy Gminy Komorniki:

PEKAO SA O. Poznań

39 1240 1747 1111 0000 1848 8975

Zarzadzenie w sprawie opłatności za koszty dodatkowe związane ze sposobem udostepniania informacji publicznej.pdf

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 

Wnioski o udzielenie informacji publicznej należy kierować na adres:

Urząd Gminy Komorniki

ul. Stawna 1

62-052 Komorniki

email: sekretariat@komorniki.pl