Strategia Rozwoju Gminy Komorniki

Strategia Rozwoju Gminy Komorniki na lata 2021-2030

Strategia Rozwoju Gminy Komorniki na lata 2013-2020

Uchwała NR XXXV/302/2013 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Komorniki na lata 2013 - 2020

Strategia Rozwoju Gminy Komorniki na lata 2013-2020

Strategia Rozwoju Gminy Komorniki 2004 - 2013

 
 
 

2006.04.20 - Zaktualizowana Strategia Rozwoju Gminy Komorniki

Uchwała nr XLVI/285/2006

Rady Gminy Komorniki

z dnia 20 marca 2006

 

 

w sprawie: Strategii Rozwoju Gminy Komorniki

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami[1]) Rada Gminy Komorniki uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się zaktualizowaną Strategię Rozwoju Gminy Komorniki w brzmieniu określonym w załączniku 1. do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Traci moc Strategia Rozwoju Gminy Komorniki uchwalona 28 czerwca 2004 r. uchwałą Rady Gminy Komorniki nr XXIII/149/2004.

 

§ 3

W kolejnych latach realizacji Strategii będzie ona weryfikowana odpowiednio do nowych uwarunkowań dotyczących: potrzeb rzeczowych, zasobów środków finansowych, zmian harmonogramu realizacji inwestycji itp. Kolejna aktualizacja Strategii obejmująca lata 2007-2016 sporządzona zostanie do końca 2006 roku.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Gminy Komorniki 

Kazimierz Sowa

 


 

Uzasadnienie

do uchwały nr XLVI/285/2006

Rady Gminy Komorniki

z dnia 20 marca 2006 r.

 

 

Strategia jest to plan zamierzeń pokazujący kierunki rozwoju Gminy. Jego wykonanie zależy od wielu instytucji i zewnętrznych czynników. Wyznaczone w tym celu plany realizacyjne, określone w marcu 2006, będą modyfikowane przez zmieniające się warunki zewnętrzne, ale zawsze będą zbieżne z głównym kierunkiem rozwoju Gminy – jej misją, która mówi o możliwościach gminy Komorniki, wynikających z jej położenia i istniejących zasobów.

Strategia Rozwoju Gminy Komorniki wraz z Wieloletnim Plan Inwestycyjnym oraz Wieloletnim Planem Finansowym spełniają wymogi Lokalnego Planu Rozwoju, który jest wymagany przy pozyskiwaniu środków m.in. z Działania 3.1 i 3.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 [1] Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U. z 2002 r Nr 23 poz 220, nr 62 poz 558,Nr 113 poz 984, Nr 153 poz 1271, nr 215 poz 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1569, z 2004 r Nr 116 poz. 1203, z 2005 r, Nr 172 poz 1441, z 2006r. nr 17, poz.128

 

Dokument Strategii Rozwoju Gminy Komorniki (plik *.pdf)