Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku

Wykaz informacji o środowisku

Informujemy, że zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) organy administracji są obowiązane udostępnić każdemu informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone.

Art. 9 cytowanej ustawy określa jakie informacje podlegają udostępnianiu. Zgodnie z art. 21 i 23 ust. 1 cytowanej ustawy dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszcza się w publicznie dostępnych wykazach, które prowadzi się w formie elektronicznej, a następnie udostępnia je w Biuletynie Informacji Publicznej.

Publikacja kart informacyjnych dotyczących działań prowadzonych na terenie Gminy Komorniki dokonywana jest za pomocą Centrum Informacji o Środowisku http://www.ekoportal.gov.pl/

  

 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU GMINY KOMORNIKI

 

 

Wzór kart informacyjnych zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. z 2010r. Nr 186, poz. 1249).


Informujemy, że zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) organy administracji są obowiązane udostępnić każdemu informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone.

Art. 9 cytowanej ustawy określa jakie informacje podlegają udostępnianiu. Zgodnie z art. 21 i 23 ust. 1 cytowanej ustawy dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszcza się w publicznie dostępnych wykazach, które prowadzi się w formie elektronicznej, a następnie udostępnia je w Biuletynie Informacji Publicznej.

Publikacja kart informacyjnych dotyczących działań prowadzonych na terenie Gminy Komorniki dokonywana jest za pomocą Centrum Informacji o Środowisku http://www.ekoportal.gov.pl/

  

 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU GMINY KOMORNIKI

 

  

Wzór kart informacyjnych zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. z 2010r. Nr 186, poz. 1249).