Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

20.09.2012 obwieszczenie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu w zakładzie Euro

                                                                                                                             Komorniki, dnia 19.09.2012r

 

IK.6220.1.27.2012

 

Obwieszczenie

Na podstawie art. art., 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr. 199, poz. 1227), zawiadamiam że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu w zakładzie Euro Print Sp. z o.o., nowej technologii wytwarzania laminatów dwuwarstwowych w oparciu o druk offsetowy farbami EB oraz zainstalowaniu regeneracyjnego dopalacza termicznego w miejscowości Komorniki przy ul. Fabianowskiej 137.

W związku z powyższym wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Komorniki ul. Stawna 1 pokój 114 w godzinach pracy urzędu. Uwagi i wnioski społeczeństwa przyjmowane w formie pisemnej,  ustnie do protokołu i elektronicznej należy złożyć w tutejszym Urzędzie Gminy

w terminie 21 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Zostaną one rozpatrzone przez Wójta przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji w/w przedsięwzięcia.

 

 

Z up. Wójta

Teresa Kranz

Kierownik Wydziału

Infrastruktury Komunalnej

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

 

Sprawę prowadzi:

ins. ds. decyzji środowiskowych i melioracji

Karolina Wiścicka

Tel. 061 8100 673

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach