Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2010.07.2012 DECYZJA NR 06/2012O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACHdla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Zielarskiej w Plewiskach.

                                                                                                          Komorniki, dnia:04.07.2012r.

IK. 6220.1.5.2012

DECYZJA NR 06/2012

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

                                     

Na podstawie art. art. 71ust. 1 i ust. 2 pkt.2, art. 72, art. 75 ust. 1pkt 4, art.84, 85 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227.), § 3, ust.1, pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), oraz art. 104 i 106 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Komorniki złożonego przez upoważnionego pełnomocnika Pana Pawła Katarzyńskiego., w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Zielarskiej w Plewiskach.

 

1.      Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

 

2.      Integralną część niniejszej decyzji stanowi charakterystyka będąca załącznikiem do niniejszej decyzji.

 

UZASADNIENIE

 

Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na przebudowie ul. Zielarskiej w Plewiskach wystąpił pełnomocnik Pan Paweł Katarzyński.

Wszczęcie postępowania administracyjnego nastąpiło 19.04.2012r. Pismem z dnia 17.05.2012 Urząd Gminy Komorniki przesłał dokumentację - kopię wniosku inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, kartę informacyjną przedmiotowej inwestycji oraz pełnomocnictwo - z prośbą o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego.          

Powyższa inwestycja zgodnie z § 3, ust.1, pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), należy do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko. Obowiązek sporządzenia raportu oraz jego zakres stwierdza Wójt Gminy Komorniki, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu pismem nr NS2-72-102/12 z dnia 01.06.2012r.(wpłynęło do UG 06.06.2012) wyraził opinię, że nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, także Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem nr WOO-I.4240.309.2012.KL z dnia 05.06.2012 r. (wpłynęło do UG 08.06.2012)– wyraził opinię, że dla tej inwestycji nie powinno się nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Dnia 14.06.2012r. Wójt Gminy Komorniki wydał postanowienie stwierdzające stwierdzić, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Zielarskiej w Plewiskach.

 

Ponadto organ rozważył uwarunkowania, związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionego w art. 63 ust. 1, do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Wymienione przedsięwzięcie polega na przebudowie ulicy długości ok.1,1 km. Prace związane z realizacją planowanej inwestycji obejmą wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z wymianą konstrukcji istniejącej, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę zjazdów publicznych oraz indywidualnych. Remont i budowę chodników w zakresie wynikającym z bezpiecznego kształtowania ruchu pieszego w obrębie drogi, korektę niwelety drogi. Nawierzchnia drogi, parkingów i chodników zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej. Ponadto nastąpi odtworzenie, oczyszczenie i profilowanie istniejących rowów (ul. Kolejowa), a także budowa kanalizacji deszczowej, do której odprowadzane będą wody roztopowe i opadowe za pomocą wpustów ulicznych z osadnikami o głębokości 1,0 m. Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie wykonana z rur wielofunkcyjnych sącząco transportujących łączonych kielichowo na uszczelkę o średnicy 300 mm (kanał główny) i o średnicy 315 mm PVC-U (kanały boczne). Przykanaliki zostaną wykonane z rur PCV – U o średnicy 200 mm łączonych kielichowo na uszczelkę.

Przeprowadzenie inwestycji wiąże się z wycinką drzew i krzewów kolidujących z projektowanymi elementami drogi i jej urządzeniami w liczbie ok. 50 sztuk w zamian zostaną przeprowadzone nasadzenia kompensacyjne w ilości co najmniej równej liczbie drzew usuniętych na obszarze tej samej miejscowości.

 

Źródła emisji niezorganizowanej do powietrza stanowić będą pojazdy poruszające się po drodze i maszyny budowlane na etapie realizacji inwestycji. Emisje te będą miały charakter lokalny, a w odniesieniu do maszyn budowlanych także okresowy (czas trwania prac budowlanych) i nie przekroczą dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu oraz ich wartości odniesienia. Zatem spełnione zostaną wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach prawa.

Inwestycja będzie prowadzona w otoczeniu terenów objętych ochroną akustyczną dotrzymane będą dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r., w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 Nr 120, poz.8256), ponieważ na etapie realizacji i eksploatacji głównymi emitorami hałasu będą samochody i sprzęt budowlany. Hałas powstający przy użytkowaniu drogi o ograniczonej prędkości do 20 km/h oraz przy zastosowaniu progów zwalniających mieści się w granicach przewidzianych w w/w przepisach. Pewna uciążliwość hałasu może wystąpić przy wykonywaniu prac budowlanych, jednakże będzie ona dotyczyć pory dnia i ustąpi po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

Odnośnie zapisów art. 63 ust. 1pkt 1 lit. c i e ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr. 199, poz. 1227) uznano, że eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje nadmiernego wykorzystania zasobów naturalnych choć zostanie wykorzystana na potrzeby technologiczne woda oraz kruszywo łamane konieczne do wykonania konstrukcji jezdni, chodników i zjazdów. Ponadto użyty zostanie piasek do posadowienia rur kanalizacji deszczowej.

W odniesieniu do niniejszej inwestycji nie stwierdza się możliwości wystąpienia poważnej awarii.

W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a-j ww. ustawy na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej należy stwierdzić, iż planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów objętych ochroną prawną na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr. 151 poz 1220 ze zm). W najbliższym sąsiedztwie inwestycji znajdują się dwa obszary Natura 2000: PLH 300010 Ostoja Wielkopolska oraz PLB300017 Ostoja Rogalińska, a także Wielkopolski Park Narodowy. Biorąc pod uwagę lokalizację inwestycji poza obszarami chronionymi, nie przewiduje się jej negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym w/w obszary chronione. Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie również na pogorszenie integralności obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami.

Ponadto, w rejonie planowanej inwestycji nie występują:

- obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

- obszary wybrzeży,

- obszary górskie lub leśne,

- obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

- obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

- obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

- obszary przylegające do jezior,

- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;

Mając na uwadze treść art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr. 199, poz. 1227) stwierdzono, że rodzaj i skala możliwego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, niniejszej ustawy wynikające z zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać jest niewielka. Znaczna odległość inwestycji od granic państwa, planowany obszar i charakter przedsięwzięcia determinują jego oddziaływanie jako lokalne bez możliwości oddziaływania transgranicznego na poszczególne elementy przyrodnicze.

 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych - uchwała Rady Gminy Komorniki Nr XXXVI/250/98 z dnia 27 kwietnia 1998r (Dziennik Urzędowy Województwa Poznańskiego Nr 10 z 1998r., poz.95) zmienionego uchwałą Rady Gminy Komorniki Nr XLIX/294/2006 z dnia 22 maja 2006 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 147 z 2006 r., poz.3550),

- działki o nr ewidencyjnych gruntu: 618/35 618/27, 619, 602, 620/62, 1743/39, 620/6, 1773, 1748, 1790, , 620/1, 1746, 1671, 1729, 1799/4, 632/26, 1738, 1798, 1798, 632/21, 1791, 632/16, 620/57, 1745, 1711,  1747, 620/59, 1887/4, 1799/5, 1743/37 1771, 1749, 1676, 1677, 1888, 1887/3, 1209/4, 1866, 1657, 1789, 1743/43, 1799/3, 1796, 1712, 1728, 1729, 1743/42, 632/30 – obręb Plewiska, znajdują się na terenach przeznaczonych pod tereny komunikacji kołowej i pieszej oraz prowadzenia infrastruktury technicznej w obrębie pasów drogowych.

- działki o nr ewidencyjnych gruntu: 626, 630, 633 - – obręb Plewiska, znajdują się na terenach przeznaczonych częściowo pod rów oraz częściowo pod tereny komunikacji kołowej i pieszej oraz prowadzenia infrastruktury technicznej w obrębie pasów drogowych.

- działki o nr ewid. gruntu: 1209/3 i 612 – obręb Plewiska, w części objętej w/w miejscowym planem zagospodarowania znajdują się na terenach przeznaczonych pod tereny komunikacji kołowej i pieszej oraz prowadzenia infrastruktury technicznej w obrębie pasów drogowych. W pozostałej części działka nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego;

- działka nr ewid. gruntu 1216/2 – obręb Plewiska, w części objętej w/w miejscowym planem zagospodarowania znajduje się na terenach przeznaczonych częściowo pod tereny komunikacji kołowej i pieszej oraz prowadzenia infrastruktury technicznej w obrębie pasów drogowych, częściowo pod tereny zieleni publicznej, usług sportu, usług transportowo parkingowo-garażowych (ZP/US/KS) oraz częściowo pod tereny zabudowy usługowej (U). W pozostałej części działka nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego;

- działka nr ewid. gruntu 1217 – obręb Plewiska, w części objętej w/w miejscowym planem zagospodarowania znajduje się na terenach przeznaczonych częściowo pod tereny komunikacji kołowej i pieszej oraz prowadzenia infrastruktury technicznej w obrębie pasów drogowych, częściowo pod tereny zieleni publicznej, usług sportu, usług transportowo parkingowo-garażowych (ZP/US/KS). W pozostałej części działka nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego;

- działka nr ewid. gruntu 620/4 – obręb Plewiska, znajduje się na terenach przeznaczonych częściowo pod tereny komunikacji kołowej i pieszej oraz prowadzenia infrastruktury technicznej w obrębie pasów drogowych, częściowo pod pas zieleni izolacyjnej.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tereny we wsi Plewiska, w rejonie ulicy Kolejowej i ulicy Zielarskiej, obejmującego część działki nr ewidencyjny gruntu 618/28 - uchwała Rady Gminy Komorniki Nr XV/88/2007 z dnia 11 grudnia 2007r (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 25 z 2008r., poz.519):

- działki nr o ewid. gruntu: 618/35, 618/65 i 618/82 – obręb Plewiska - znajdują się na terenach przeznaczonych pod tereny komunikacji – drogi publiczne (1 KD, 2KD i 5 KD);

- działka nr ewid. gruntu: 618/65 – obręb Plewiska - znajduje się na terenach przeznaczonych pod tereny komunikacji – drogi publiczne ( KD).

Biorąc pod uwagę powyższe zapisy stwierdzono, że lokalizacja przedsięwzięcia jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

            Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje naruszenia wymagań ochrony środowiska zawartych w przepisach, jeśli spełnione zostaną zapisy przedstawione w karcie informacyjnej przedłożonej organowi przez wnioskodawcę w celu uzyskania niniejszej decyzji.

 

 

Pouczenie

 

1.      Art. 86. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227)

 

2.      Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 4: wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna)

  1. Art. 72. Ust.:

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Termin, o którym mowa w ust. 3, może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.( Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227)

4.      Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Komorniki, 62-052 Komorniki ul. Stawna 1 w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

 

 

 

 

Wójt Gminy

mgr inż. Jan Broda

 

Załączniki:

  1. charakterystyka,

 

Otrzymują:

 

  1. a/a
  2. Podano do publicznej wiadomości zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA (Dz u. z 2000r. nr 98, poz 1071 z póź. zm.) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227.).

 

Sprawę prowadzi:

ins. ds. decyzji środowiskowych i melioracji

Wiścicka Karolina

Tel: 061 8 100 673

 

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach