Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2012.06.18 - Postanowienie o braku konieczności przeprowadzania ooś dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku magazynowo – logistyczno -produkcyjnego z niezbędną infrastrukturą

Komorniki dnia, 14.06.2012 r.

IK. 6220.1.04.2012

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Na podstawie art.63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr. 199, poz. 1227), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

 

p o s t a n a w i a m

 

stwierdzić, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku magazynowo – logistyczno -produkcyjnego z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 1061/17, 1061/18, 1061/19, 1061/20, 1061/21, 1061/44, 1061/50 znajdujących się przy ul. Polnej w Komornikach.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Dnia 16.04. 2012 roku do Urzędu Gminy Komorniki wpłynął wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku magazynowo – logistyczno - produkcyjnego z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 1061/17, 1061/18, 1061/19, 1061/20, 1061/21, 1061/44, 1061/50 znajdujących się przy ul. Polnej w Komornikach. Inwestor Panattoni Europe, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa wyznaczył pełnomocnika – Pana Krzysztofa Wolańskiego do występowania w sprawach związanych z uzyskaniem pozwoleń, decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych oraz uzgodnień niezbędnych dla realizacji w/w inwestycji. Wszczęcie postępowania administracyjnego nastąpiło 18.04.2012r. Pismem z dnia 23.04.2012 przesłano dokumentację - kopię wniosku inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedmiotowej inwestycji oraz pełnomocnictwo - z prośbą o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego..

            Powyższa inwestycja zgodnie z § 3, ust.1, pkt. 52 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), należy do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko. Obowiązek sporządzenia raportu oraz jego zakres stwierdza Wójt Gminy Komorniki, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu pismem nr NS2-72-87(1)/12 z dnia 05.06.2012r.(wpłynęło do UG 08.06.2012) wyraził opinię, że nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem nr WOO-I.4240.209.2012.PS z dnia 15.05.2012 r. (wpłynęło do UG 18.05.2012)– wyraził opinię, że dla tej inwestycji istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Ponadto organ rozważył uwarunkowania, związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionego w art. 63 ust. 1, do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Wymienione przedsięwzięcie polega na budowie dwóch hal magazynowych artykułów spożywczych i przemysłowych, z częścią produkcyjną o charakterze montażu nieuciążliwego, warsztatu z myjnią, wartowni, zbiorników wody przeciwpożarowej z pompownią wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami wodociągowymi, sanitarnymi i deszczowymi oraz gazu i generatorami prądu, a także parkingu dla samochodów osobowych i miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych i naczep.

Planowany obiekt położony będzie na terenie miejscowości Komorniki, przy ul. Polnej, w obrębie działek o numerach ewidencyjnych: 1061/17, 1061/18, 1061/19, 1061/20, 1061/21, 1061/44 i 1061/50, z obrębu 0003 –Komorniki. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Polnej i Ks. Malinowskiego - uchwała Rady Gminy Komorniki Nr XXII/131/2008 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2008r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 152 z 2008r., poz. 2669), teren inwestycji jest przeznaczony następująco:

- działka nr ewid. gruntu 1061/44, obręb Komorniki - częściowo przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (2.P), częściowo pod tereny dróg publicznych zbiorczych (19.KDZ), (21.KDZ), częściowo pod tereny zabudowy usługowej i zieleni urządzonej (13.U, ZP);

- działka nr ewid. gruntu 1061/21, obręb Komorniki - częściowo przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (2.P), częściowo pod tereny dróg publicznych zbiorczych (19.KDZ), (21.KDZ), częściowo pod tereny zabudowy usługowej i zieleni urządzonej (13.U, ZP), częściowo pod tereny dróg publicznych dojazdowych (25.KDD);

- działka nr ewid. gruntu 1061/20, obręb Komorniki - częściowo przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (2.P),  (4.P),  częściowo pod tereny dróg publicznych zbiorczych (19.KDZ), (21.KDZ), częściowo pod tereny zabudowy usługowej i zieleni urządzonej (13.U, ZP), częściowo pod tereny dróg publicznych dojazdowych (25.KDD);

- działka nr ewid. gruntu 1061/19, obręb Komorniki - częściowo przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (2.P), (4.P), częściowo pod tereny dróg publicznych zbiorczych (19.KDZ), (21.KDZ), częściowo pod tereny dróg publicznych dojazdowych (25.KDD);

- działki o nr ewid. gruntu: 1061/18, 1061/17, obręb Komorniki - częściowo przeznaczone są pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (2.P), (4.P), częściowo pod tereny dróg publicznych zbiorczych (19.KDZ),  (21.KDZ);

- działka nr ewid. gruntu 1061/50, obręb Komorniki - częściowo przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (1.P), (2.P), (4.P), częściowo pod tereny dróg publicznych zbiorczych (19.KDZ), (21.KDZ), (20.KDZ), częściowo pod tereny dróg publicznych dojazdowych (22.KDD)

W otoczeniu sąsiadującym z terenem inwestycji znajdą się:

-         od północy: pas drogowy 20.KDZ, a następnie teren użytkowany rolniczo; w odległości ok. 200 m na północ

-         od terenu inwestycji przebiega autostrada A2,

-         od wschodu: pas drogowy 21.KDZ, a następnie teren użytkowany rolniczo oraz w części południowo-wschodniej teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej,

-         od południa: pas drogowy ul. Polnej, a następnie tereny użytkowane rolniczo,

-         od zachodu: pas drogowy 19.KDZ, a następnie obiekty istniejącego parku logistycznego, z halą magazynową i budynkami biurowymi (przy ul. Polnej).

Najbliższymi obiektami o charakterze mieszkalnym w pobliżu inwestycji są:

-          osiedle budynków jednorodzinnych (do 2 kondygnacji) na południowy wschód od inwestycji, w odległości od 75 m od najbliższych granic terenu inwestycji,

-          osiedle budynków wielorodzinnych (do 3 kondygnacji ponad parterem) na południowy wschód od inwestycji przy ul. Polnej, w odległości ok. 100 m od najbliższych granic terenu inwestycji,

 

                 Przedmiotowe przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane na terenie użytkowanym uprzednio przez Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne Komornikach. W obiekcie przewiduje się trzy zmianową pracę dla ok. 600 osób na dobę. Teren inwestycji obejmuje 25,0580 ha w tym powierzchnia zabudowy wyniesie 121548,00 m i powierzchnia utwardzona wyniesie 78497,00 m2. Wysokość budynków kubaturowych nie przekroczy 12 m npt.

Docelowo przedsięwzięcie obejmie powstanie kompleksu logistycznego złożonego z :

         dwóch hal magazynowych artykułów spożywczych i przemysłowych, z wydzieloną częścią produkcyjną o charakterze montażu nieuciążliwego; funkcjonalnie hale podzielone będą na dwie części - „niską" i „wysoką"; w części niskiej znajdować się będą pomieszczenia chłodni (+1°C i +12 °C) oraz mroźni (-25°C); cześć wysoka podzielona będzie na dwa sposoby magazynowania - wysokie regałowanie, pomieszczeń administracyjno-socjalnych, pomieszczeń technicznych, pomieszczeń do ładowania akumulatorów wózków widłowych,

         budynku administracji,

        parkingów dla:

-        samochodów osobowych,

-        samochodów ciężarowych,

-        naczep,

-        naczep przy budynku hali magazynowej (dokowanie naczep),

         dróg i placów manewrowych,

         warsztatu naprawczego naczep i ciągników wraz z myjnią,

         trzech zbiorników wody pożarowej (3 x ok. 950 m3) wraz z pompownią,

         zbiornika wody dla chłodnictwa ,

         zbiornika retencyjnego wód deszczowych i roztopowych o pojemności 3500 m3,

         kontenerowej stacja paliw,

         wagi samochodowej,

         dwóch generatorów prądu wraz z naziemnym zbiornikiem na paliwo,

         kontenera stacji redukcyjno-pomiarowej gazu,

         podziemnych zbiorników na gaz propan butan - 12 zbiorników po 6,4m3 każdy tworzących, dwie baterie po 6 sztuk,

         zieleni urządzonej w postaci nasadzeń zieleni wysokiej na terenie inwestycji od strony granicy zachodniej, południowej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz częściowo od strony południowo – wschodniej (na odcinku sąsiadującym z terenem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) na terenie znajdującym się po za terenem inwestycji ale należącym do Inwestora.

 

Budynek administracyjny obiekty znajdować się będzie od strony wjazdu głównego - od strony północnej.

Wokół hal magazynowych zorganizowane zostaną ciągi komunikacyjne dla samochodów ciężarowych i osobowych, z wydzielonymi sektorami parkingowymi. Warsztat z myjnią oraz kontenerowa stacja paliw zlokalizowane zostaną w północno-zachodniej części terenu inwestycji. Zbiornik retencyjny wody deszczowej, o charakterze otwartym, usytuowany będzie w południowo-zachodniej części terenu, natomiast zbiorniki wody p.poż. z pompowniami - w części południowej. Od strony południowej i zachodniej terenu inwestycji przewidywane są pasy wysokiej zieleni ochronnej, a na pozostałych terenach wolnych, od zagospodarowania kubaturowego i drogowego, zieleń niska.

 

Woda konieczna do funkcjonowania projektowanego przedsięwzięcia doprowadzana będzie z gminnej sieci wodociągowej, przebiegającej wzdłuż ul. Polnej.

Ścieki z myjni samochodowej i warsztatu oraz z myjni palet w halach magazynowych w pierwszej kolejności będą w 95 % odzyskiwane i zużywane ponownie do mycia. Ścieki technologiczne oczyszczane będą w układzie lokalnym z odzyskiem wody i odprowadzeniem po oczyszczeniu do wewnętrznej sieci kanalizacyjnej, a następnie do zbiorników. System oczyszczania ścieków technologicznych z myjni samochodowej składa się z zbiornika wody czystej technologicznej, separatora koalescencyjnego, osadnika szlamowego przed separatorem oraz stacji filtracji czystej wody technologicznej. W myjni będą używane biodegradowalne środki chemiczne. Planowany system oczyszczania ścieków technologicznych winien zapewnić dotrzymanie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawcy ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. nr 136 z 2006r. poz 964).

Ścieki deszczowe z terenu inwestycji, po wcześniejszym podczyszczeniu ścieków z powierzchni komunikacyjnych w separatorze i osadniku, wobec braku w okolicy kanalizacji deszczowej, odprowadzane będą do szczelnego bezodpływowego zbiornika retencyjnego o charakterze otwartym umożliwiającym parowanie, o pojemności 3500 m3, zlokalizowanego w części południowo-zachodniej terenu inwestycji, z możliwością podlewania zieleni w okresach suchych oraz awaryjnego wywozu nadmiaru wody w razie konieczności (deszcze nawalne) przez uprawnioną firmę zewnętrzną.

Ścieki bytowo-gospodarcze, w tym ścieki z kuchni, a także ścieki technologiczne z myjni samochodowej i warsztatu oraz z myjni palet w halach magazynowych, po oczyszczeniu w osadnikach i separatorach ropopochodnych oraz separatorach tłuszczu, przewiduje się odprowadzać do bezodpływowych zbiorników projektowanych na terenie inwestycji, z możliwością podłączenia się do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej po jej wybudowaniu.

Na terenie przewidzianym pod lokalizację przedmiotowej inwestycji nie ma zbiorników wód śródlądowych z obszarami ochronnymi nie występują też strefy ochronne ujęć wód na które mogłoby oddziaływać niniejsze przedsięwzięcie.

 

Źródła powstawania odpadów na terenie obiektu to:

a)      eksploatacja pomieszczeń magazynowych, produkcyjnych i biurowych oraz eksploatacja terenu: zużyte wyładowcze źródła światła, odpady z tworzyw, odpady papierowe, odpadowe drewno, zużyte sorbenty, zawartości separatorów tłuszczu, surowce i produkty przeterminowane, odpady z pielęgnacji trawników, odpady podobne do komunalnych,

b)      praca warsztatu: złom, czyściwa, oleje przepracowane, zużyte płyny hamulcowe, płyn chłodniczy, zużyte akumulatory, filtry olejowe, zanieczyszczone opakowania, zużyte ogómienie, złomy metalowe, odpady spawalnicze,

c)      oczyszczanie ścieków deszczowych i technologicznych: odpady zaolejone.

Gospodarka odpadami polegać będzie w znacznej mierze na ograniczeniu ich powstawania i minimalizacji ich ilości. Ponadto wystąpi usuwanie odpadów z miejsc powstawania oraz wykorzystywanie lub unieszkodliwianie odpadów w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska. Powstające odpady będą segregowane „u źródła", tymczasowo magazynowane w warunkach eliminujących negatywne oddziaływanie na środowisko i przekazywane innym uprawnionym posiadaczom w celu :

-         odpady niebezpieczne - odzysku lub unieszkodliwiania przez specjalistyczne firmy,

-         inne odpady - gospodarczego lub wtórnego wykorzystania w ramach recyklingu,

-         odpady nieprzydatne - składowania na wysypisku odpadów komunalnych.

Na terenie projektowanego kompleksu przewiduje się segregację powstających odpadów. Będą one zbierane do wydzielonych, zamykanych pojemników, umieszczonych w pomieszczeniach technicznych, a następnie - na bieżąco - odbierane przez specjalistyczne i uprawnione jednostki.

Na etapie prac budowlanych powstawać będą odpady m.in.:

-   odpady materiałów i elementów budowlanych - beton, gruz ceglany etc.,

-   odpady drewna, elementy wykonane z tworzyw sztucznych etc.,

-   odpady i złomy metaliczne, fragmenty kabli,

-   odpady urządzeń elektrycznych - zużyte źródła światła,

-   gleba i ziemia - grunty z robót ziemnych (omówione wcześniej),

-   nie segregowane odpady komunalne - odpady powstające na terenie zaplecza socjalnego budowy.

Powstałe podczas prac budowlanych odpady z grupy 17 będą magazynowane selektywnie i w przypadku, gdy będzie to możliwe, przekazywane do wykorzystania. Dotyczyć to będzie w szczególności odpadów złomu metali. Odpady zmieszane betonu (kod 17 01 07) zostaną przekazane do wykorzystania uprawnionym podmiotom do wykorzystania bądź do unieszkodliwienia. Odpady komunalne w postaci stałej będą tymczasowo magazynowane w specjalnie do tego celu przystosowanych kontenerach, a następnie przekazywane podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenie w celu przekazania ich na składowisko. Odpady komunalne w postaci płynnej pochodzące z przenośnych toalet będą zabierane z miejsca budowy przez specjalistyczną firmę zajmującą się ich obsługą.

                Wobec powyższego planowana gospodarka odpadami jest zgodna z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2010 nr 185 poz. 1243 j.t z zmianami).

 

Emisji zanieczyszczeń do powietrza w związku z realizacją inwestycji wystąpi na skutek:

- spalania gazu ziemnego na potrzeby rządzeń grzewczych

- pracy agregatów prądotwórczych (awaryjnie)

- eksploatacji kontenerowej stacji paliw

- obsługi komunikacyjnej.

Planowana do realizacji część produkcyjna inwestycji nie będzie generować zanieczyszczeń do powietrza. Potrzeby grzewcze zaspokajane będą przy wykorzystaniu dwóch kotłowni gazowych do wytwarzania pary  na potrzeby mycia palet  o mocy 300 kW każda i kotłownie gazowe, które będą pracować na cele grzewcze i ciepłej wody w zespołach socjalno – biurowych projektowanych hal magazynowych (18 szt.) i budynku warsztatu (1 szt.) o mocy 50 kW każda; nagrzewnice gazowe na potrzeby hal magazynowych (103 szt.), o mocy 60kW każda; moduły gazowe central wentylacyjnych na potrzeby hal magazynowych (30 szt.) o mocy 58 kW każda, Urządzenia awaryjne, działające w okresach przerw w dostawie prądu  zostaną zainstalowane 2 agregaty prądotwórcze o mocy 1250 kVA każdy. Do czasu podłączenia do sieci urządzenia grzewcze opalane będą gazem propan – butan. Będzie to rozwiązanie tymczasowe, po podłączeniu do sieci gazowej zbiorniki na propan – butan będą stanowić rezerwowe źródło zasilania. Stąd do obliczeń emisji zanieczyszczeń przyjęto w karcie informacyjnej gaz ziemny, emitujący większe ilości zanieczyszczeń do powietrza niż gaz LPG, który będzie wykorzystywany w początkowej fazie funkcjonowania przedsięwzięcia. Analiza przedstawionych wyników i obliczeń wskazuje, że dotrzymane będą dopuszczalne stężenia wszystkich rozpatrywanych zanieczyszczeń emitowanych z terenu inwestycji, zrealizowanej zgodnie z przyjętymi założeniami nie powodując nadmiernej uciążliwości poza granicami planowanego przedsięwzięcia. Z uwagi na charakter inwestycji i zakładane moce urządzeń do energetycznego spalania gazu, projektowany obiekt zaliczać się będzie do instalacji, dla których nie maja zastosowania przepisy o standardach emisyjnych z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie standardów emisyjnych instalacji (DZ. U. nr 95 z 2011, poz 558). Ponieważ zakładana moc gazowych urządzeń grzewczych nie przekracza 15 MW , na terenie obiektu nie będą funkcjonować instalacje wymagające pozwolenia na wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery, zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. nr 130 z 2010, poz  881). Podlegać one będą obowiązkowi  zgłoszenia w myśl rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji , których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. 2010 nr 130, poz 880).

Źródłem emisji niezorganizowanej do powietrza będą pojazdy i maszyny budowlane na etapie realizacji inwestycji. Emisje te będą miały charakter lokalny i okresowy stąd nie przekroczą dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu oraz ich wartości odniesienia. Zatem spełnione zostaną wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach prawa.

Głównymi źródłami hałasu emitowanego do otoczenia z terenu projektowanej inwestycji będą źródła niestacjonarne związane z lokalnym ruchem samochodowym na terenie obiektu, a także źródła stacjonarne związane z pracą urządzeń wentylacyjnych, chłodniczych i agregatów prądotwórczych. Hałas emitowany przez ruch samochodowy jest hałasem przerywanym o zmiennym poziomie w czasie. Czas emisji hałasu jest różny w zależności od natężenia ruchu. Urządzenia wentylacyjne i chłodnicze emitują hałas o ustalonym poziomie dźwięku, przeważnie równomiernie w trakcie funkcjonowania obiektu. W porze nocnej przewiduje się spadek natężenia ruchu pojazdów oraz mniejsze obciążenie urządzeń wentylacyjnych, chłodniczych i agregatów prądotwórczych. W celu ograniczenia emisji hałasu na środowisko zewnętrzne, wszystkie główne źródła hałasu instalacyjnego umieszczone zostaną na dachach projektowanych budynków, za wyjątkiem agregatów prądotwórczych, które zlokalizowane będą na poziomie terenu. W karcie informacyjnej przedstawiono obliczenia, w których uwzględniono ekranujące właściwości : projektowanych hal magazynowych, projektowanego budynku zarządcy oraz najbliższych budynków istniejących od zachodu, a obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu ze wszystkich źródeł wykonano na wysokości 1,5m i 4 m nad poziomem terenu. Projektowane usytuowanie urządzeń emitujących hałas na dachach budynków z odpowiednimi  zabezpieczeniami akustycznymi ograniczać będzie ich wpływ na otoczenie, a także  na terenie przedmiotowej inwestycji. Proponowane w karcie informacyjnej urządzenia i zakładane ich parametry  akustyczne umożliwią spełnienie wymagań norm dotyczących emisji hałasu. Dodatkowym elementem ograniczającym rozprzestrzenianie hałasu będą pasy zieleni wysokiej wzdłuż południowej, zachodniej i części wschodniej granicy terenu inwestora. Z analizy przedstawionych w karcie informacyjnej danych wynika, że planowana inwestycja (pod warunkiem realizacji i funkcjonowania jej zgodnie z przyjętymi założeniami ), nie spowoduje nadmiernej uciążliwości akustycznej dla najbliższych terenów chronionych  akustycznie, zarówno na wysokości 1,5 m jak i na wysokości 4 m nad powierzchnia terenu. Występujące przekroczenia norm hałasu dla projektowanego przedsięwzięcia dotyczą wyłącznie obszarów przeznaczonych pod: ciągi komunikacyjne, tereny usługowe, tereny niezagospodarowane użytkowane rolniczo, obszary przeznaczone pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz pod zabudowę usługową i zieleń urządzoną. Tereny, na których występują przekroczenia nie podlegają ochronie akustycznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r., w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 Nr 120, poz.8256). Na terenach podlegających ochronie akustycznej zgodnie z wyżej przywołanymi przepisami przekroczenia norm hałasu nie mają miejsca. Poziom dźwięków na różnych poziomach najbliższych budynków  nie przekracza wartości dopuszczalnej 55dB w porze dziennej i 45dB w porze nocnej.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia głównymi emitorami hałasu będą samochody i sprzęt budowlany. Pewna uciążliwość hałasu może wystąpić przy wykonywaniu prac budowlanych, jednakże nie przekroczy ona dopuszczalnych poziomów hałasu, będzie dotyczyć pory dnia i ustąpi po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie po za obszarami Natura 2000, w najbliższymi obszarami Natury 2000 są w stosunku do planowanej inwestycji Ostoja Rogalińska oraz Ostoja Wielkopolska. Z uwagi na charakter inwestycji nie wystąpi jej oddziaływanie na w/w obszary podlegające ochronie.

Odnośnie zapisów art. 63 ust. 1pkt 1 lit. c i e ww. ustawy uznano, że eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje nadmiernego wykorzystania zasobów naturalnych.

W odniesieniu do niniejszej inwestycji nie stwierdza się możliwości wystąpienia poważnej awarii.

Znaczna odległość inwestycji od granic państwa, planowany obszar i charakter przedsięwzięcia determinują jego oddziaływanie jako lokalne bez możliwości oddziaływania transgranicznego.

 

Po przeanalizowaniu sprawy organ stwierdza, że przedmiotowa inwestycja zrealizowana na podstawie założeń przyjętych w karcie informacyjnej przedstawionej przez inwestora, nie wpłynie znacząco w sposób negatywny na środowisko i nie należy nakładać na inwestora obowiązku sporządzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz raportu oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na powyższe postanowiono jak w sentencji.

 

 

 

P o u c z e n i e

Na wydane postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, które wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Komorniki ul. Stawna 1 w terminie 7 dni od dnia jego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 

  1. a/a
  2. Podano do publicznej wiadomości zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA (Dz u. z 2000r. nr 98, poz 1071 z póź. zm.) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227.).

 

Wójt Gminy

mgr inż. Jan Broda

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Ins. ds. decyzji środowiskowych

i melioracji

Karolina Wiścicka

061 8 100 673

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach