Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2011.11.28 - Obwieszczenie - postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji przeładunkowej odpadów w Komornikach na

Komorniki 28.11.2011r.

IK.6220.1.24.2011

 

Obwieszczenie

 

     Na podstawie art. 79. 1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227.)

„Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.”

 

Urząd Gminy Komorniki zawiadamia, że toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji przeładunkowej odpadów w Komornikach na działce o nr. ewidencyjnym 97/2.

 

 

Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Infrastruktury Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, pok. 5, w godzinach pracy Urzędu – tel. 8100-635, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego komunikatu.

 

Otrzymują:


 


  1. a/a
  2. Stasiak Joanna Maria
  3. Stasiak Teofil
  4. Skąpski Michał
  5. Zakład Utylizacji Odpadów Clean City
  6. Jastrzębska Agnieszka Patrycja
  7. Marek Benedykciński – Eko - Projekt

 

Podano do wiadomości publicznej

 

 

Sprawę prowadzi:

Ref. ds. ochrony środowiska

Zbigniew Kobiela

061 8 100 635

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach