Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2011.01.11 - Postanoweienie w spr. zawieszenia postęp. dotyczacego wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na budowie krematorium do spopielania zwłok ludzkich na działkach

Komorniki dnia, 10.01. 2011 r.

IK.7624 – 21/10

 

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Na podstawie art. 63 ust. 5 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr. 199, poz. 1227).

 

p o s t a n a w i a m

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie krematorium do spopielania zwłok ludzkich, do czasu otrzymani od inwestora Media House – Adrian Hewusz, ul. Zielarska 60,62-064 Plewiska, oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

 

 

 

 

P o u c z e n i e

Na podstawie art.63 ust 6. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr. 199, poz. 1227), na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Na niniejsze postanowienie służy skarga do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Poznaniu. Skargę przekazuje się za pośrednictwem Wójta Gminy Komorniki w Terminie 30 dni od dnia otrzymania postanowienia.

                                                                                              

                                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                                                                mgr inż. Jan Broda

 

Otrzymują:

 

    1.               a/a

    2.               Media House – Adrian Hewusz, ul. Zielarska 60,62-064 Plewiska,

    3.               Strony według rozdzielnika

    4.               Podano do wiadomości publicznej

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Karolina Wiścicka

(061) 8 100 635

 

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach