Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2010.05.11 Obwieszczenie.Zaw. o wszcz. post. admin. w spr. wyd. dec. o środ. uwar.dla przed. poleg. na przeb. ul. Pasterskiej w Plewiska nr ewid.działek : 1892, 740/11, 726/4, 727/6, 725/2, 7

 Komorniki, dnia: 12. 05. 2010r.

 

IK. 7624 –15 /10

 

 

Obwieszczenie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

            Zgodnie z art.61 1 i § 4 oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm.) art. 75 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227.), że na wniosek Pana Roberta Cyrkiel, ul. Trzebiatowska11b, 60-432 Poznań z upoważnienia Gminy Komorniki,

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Pasterskiej zlokalizowanego w miejscowości Plewiska nr ewid.działek : 1892, 740/11, 726/4, 727/6, 725/2, 728/2, 724/11, 724/1, 729/1 obręb Plewiska.

Strony oraz osoby zainteresowane mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić swoje uwagi - w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, w Wydziale Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, pok.5, w godzinach pracy urzędu, tel 8100-635.

 

 

 

Otrzymują:

 

  1. a/a
  2. Robert Cyrkiel, ul. Trzebiatowska11b, 60-432 Poznań
  3. Do wiadomości publicznej

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Karolina Wiścicka

061 8 100 635

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach