Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2010.03.22 Obwieszczenie-infor. o wszcz. post. w spr. wyd. dec. o środ. uwar. dla przed. poleg. na przeb. ul. Polnej oraz Kościuszki ( na odcinku od ul. Polnej do ul. Głowackiego) na dział. o

 Komorniki, dnia: 19. 03. 2010r.

 

IK. 7624 –08 /10

 

 

Obwieszczenie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

            Zgodnie z art.61 1 i § 4 oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm.) art. 75 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227.), że na wniosek Pana Roberta Cyrkiel, ul. Szymborska 10/8, 60-254 Poznań z upoważnienia Gminy Komormiki,

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Polnej oraz Kościuszki ( na odcinku od ul. Polnej do ul. Głowackiego) na działkach o nr ewidencyjnych: 111/9, 95/2, 96/3, 95/1, 96/7, 103/5, 103/11, 104, 105, 106, 108, 78/2, 79/8, 84/2, 84/4, 85, 86/8, 87, 88/4, 89/6, 90/38, 94/23, 91/1 obręb Wiry.

 

Strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy oraz zgłosić swoje uwagi - w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, w Wydziale Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, pok.5, w godzinach pracy urzędu, tel 8100-635.

 

 

 

Otrzymują:

 

  1. a/a
  2. Robert Cyrkiel, ul. Szymborska 10/8, 60-254 Poznań
  3. Do wiadomości publicznej

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Karolina Wiścicka

061 8 100 635

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach