Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2009.08.07.- Komunikat o zamieszczeniu w publicznym wykazie danych wniosku w spr. wydania dec. środ.dla przed. poleg. na odtworzeniu XIX układu zabudowy folwarcznej w Muz. Narod. Roln. i Prze

Komorniki 06.08.2009

 

IK.7624 –28/09

 

 

 

K O M U N I K A T

 

 

            Na podstawie art 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227.),, Urząd Gminy Komorniki informuje, że zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odtworzeniu XIX układu zabudowy folwarcznej w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie, gm. Komorniki na działce o nr ewid 22/4.

 

Z wnioskiem wystąpiło Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno Spożywczego w Szreniawie, ul Dworcowa 5, 52-062 Komorniki, Szreniawa

 

 

.

 

            Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Infrastruktury Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, pok. 5, w godzinach pracy Urzędu – tel. 8100-635, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego komunikatu.

 

 Z up. Wójta

inż Aleksander Klemczak

Z-ca Wójta Gminy

 

Sprawę prowadzi:

Karolina Wiścicka

061 8 100 635

 

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach