Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2008.11.14.- Komunikat o ponownym zamieszczeniu w publicznym wykazie danych o wniosku w spr. wydania dec. o środ. uwar. zgody na real. przed. poleg. na posadowieniu zbior. magazynowych na sub

Komorniki, dnia 14.11.2008r.

 

IK.7624 – 17/08

 

 

 

K O M U N I K A T

 

 

            Na podstawie art 19 ust. 1 i 2            pkt 4 oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 ze zmianami), Urząd Gminy Komorniki informuje, że zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu zbiorników magazynowych na substancje chemiczne w Plewiskach na działkach o nr ewid. 761/1, 761/3, 762/1.

 

Z wnioskiem wystąpiła firma Polychem Systems Sp. z o.o., ul. Wołczyńska 43, 60-003 Poznań reprezentowana przez Pana Marka Benedykcińskiego, ul. Grobla 13b/14, 61-859 Poznań,

 

            Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Infrastruktury Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, pok. 5, w godzinach pracy urzędu – tel. 8100-635, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego komunikatu.

 

Otrzymują:

  1. Urząd Miasta Poznania, Wydział Ochrony Środowiska, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań
  2. A/a

 

Do wiadomości:

1                    Marek Benedykciński, EKO-PROJEKT, ul. Grobla 13B/14, 61-859 Poznań

2                    Antoni, Stanisław, Władysław Kurasz,

3                    Emilia i Marek Kutkowscy,

4                    Stanisław Kaczmarek.

 

 

Z up. Wójta

Teresa Kranz

Kierownik Wydziału

Infrastruktury Komunalnej

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

 

Sprawę prowadzi:

Karolina Wiścicka

061 8 100 635

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach