Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2006.12.19-Zawiadomienie o wszcz. post. w spr. wyd dec. o Środ. uwar. zgody na real. przed. poleg. na bud. dróg z kanal. desz. i chod. w Komornikach nr ewid. działek: 73, 65/2, 86/2, 1115, 1

 Komorniki, dnia: 21. 11. 2006r.

 

IK. 7624 – 42/06

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

            Zgodnie z art.61 1 i § 4 oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm.) art. 46a ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r., poz. 627 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Urząd Gminy Komorniki ul. Stawna 1,         62 -052 Komorniki.

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg z kanalizacją deszczową i chodników (ul. Kościelna na odcinku od ul. Rosnowskiej 9/ droga powiatowa nr 648 do ul. św. Rocha, ul. św. Rocha, ul. Pańska, ul. Zbożowa ) zlokalizowanych w miejscowości Komorniki nr ewidencyjne działek: 73, 65/2, 86/2, 1115, 1116, 66/1, 66/2, 86/6, 1117, 1125, 1139, 1154.

 

Strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy oraz zgłosić swoje uwagi - w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Wydziale Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, pok.5, w godzinach pracy urzędu, tel 8100-635.

 

 

Otrzymują:

 

  1. a/a
  2. przekazano do publicznej wiadomości

 

Do wiadomości:

  1. Poznański Związek Spółek Wodnych, ul. Słowackiego 13, 60-822
  2. Zarząd Dróg Powiatowych, ul Piaskowa 1, 62 – 028 Koziegłowy

 

Z up. Wójta

Teresa Kranz

Kierownik Wydziału

Infrastruktury Komunalnej

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Sprawę prowadzi:

Karolina Wiścicka

061 8 100 635

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach