Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2006.06.22. - Komunikat o wpł. wniosku w spr. wydania dec. o środ. uwar. zgody na budowię ul. Wiśniowej i ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Komornikach obejmuj. działki nr ewid. gruntu: 964/1, 96

Komorniki 13 .06.2006

 

IK.7624 – 16/06

 

 

 

K O M U N I K A T

 

 

            Na podstawie art 19 ust. 1 i 2  pkt 4 oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 ze zmianami), Urząd Gminy Komorniki informuje, że zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka ul. Wiśniowej od rowu melioracyjnego W-1 do ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka i ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka do ul. Ks. Malinowskiego w Komornikach obejmującego działki nr ewid. gruntu: 964/1, 963/1, 962/5, 962/7, 961/2, 89/3, 44/3, 7505/1, 104/2. Z wnioskiem wystąpił Urząd Gminy Komorniki ul. Stawna 1,     62 -052 Komorniki.

 

            Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Infrastruktury Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, pok. 5, w godzinach pracy Urzędu – tel. 8100-635, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego komunikatu.

 

 

 

 Wójt Gminy Komorniki

Jan Broda

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Karolina Wiścicka

061 8 100 635

 

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach