Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2007.01.17- Komunikat o wpł. wni. o wyd. dec. o . środ. uwar.zgody na real. przed. poleg. na bud.dróg wewn. z kanal. deszcz. dla osiedla mieszk. na dział. nr ewid. 1645, 1688, 1701, 1708/14,

Komorniki  12 .01.2007

 

IK.7624 – 50/06

 

 

 

K O M U N I K A T

 

 

Na podstawie art 19 ust. 1 i 2        pkt 4 oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 ze zmianami), Urząd Gminy Komorniki informuje, że zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg wewnętrznych wraz z kanalizacją deszczową dla osiedla mieszkaniowego budowanego na działkach nr ewidencyjny 1645, 1688, 1701, 1708/14, 32/1 i 32/2 w Komornikach. Z wnioskiem wystąpiła firma LIBRA DEVELOPER Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 47/1, 62-051 Luboń złożonym przez pełnomocnika Pana Marka Kruszewskiego,

 

 

 

 

            Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Infrastruktury Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, pok. 5, w godzinach pracy Urzędu – tel. 8100-635, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego komunikatu.

 

 

 

 

 

Z up. Wójta

Teresa Kranz

Kierownik Wydziału

Infrastruktury Komunalnej

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Karolina Wiścicka

061 8100635

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach