Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2009.11.04 - DECYZJA NR 03/09 O ŚROD. UWAR. ZGODY NA REL. PRZED. inwes. poleg. na: odtw. dziewiętnastowiecznego ukł. zab. folwarcznej w Muz. Narod. Rol. i Przem. Rolno - Spożyw. w Szreniawie,

                                                                                              Komorniki, dnia: 20.09.2009r.

IK.7624-28/08

DECYZJA NR 3/09

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

                                                                                                      

Na podstawie art. art. 71ust. 1 i ust. 2pkt.2, art. 75 ust. 1pkt 4, art.84,85 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227.), § 3, ust.2, pkt.1 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami), oraz art. 104 i 106 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno Spożywczego w Szreniawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: odtworzeniu dziewiętnastowiecznego układu zabudowy folwarcznej w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie, gm. Komorniki na działce o nr ewid 22/4. i po zasięgnięciu opinii Starosty Powiatowego w Poznaniu nr WŚ. XIV.7638-86/09 z dnia 07.09. 2009 oraz Państwowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu opinia nr NS2-72-216/09 z dnia 07.09.2009 r.

 

Orzekam

 

I.                        Realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: odtworzeniu dziewiętnastowiecznego układu zabudowy folwarcznej w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie, gm. Komorniki na działce o nr ewid 22/4 i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

II.                        Określam warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę informacje określone w art. 63 ust. 1 ustawy następująco:

 

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia realizacji przedsięwzięcia:

 

- Przedsięwzięcie jest zamierzeniem budowlanym polegającym na przebudowie istniejących obiektów budowlanych, w tym obiektu zabytkowego, budowie obiektu nowego oraz przebudowie i budowie elementów infrastruktury (wewnętrznej sieci niskiego napięcia, oświetlenia terenu i wewnętrznych ciągów komunikacyjnych), zlokalizowanych na terenie gospodarstwa folwarcznego, które jest częścią terenu zajmowanego przez Muzeum.

Przebudowany zostanie:

- zabytkowy zespół budynków magazynowych (stodoły, spichlerz) poprzez przystosowanie go do

celów muzealnych i wystawowych,

- budynek chlewni poprzez przystosowanie go na budynek inwentarsko-wystawienniczy służący

do pokazowych: hodowli zwierząt ras zachowawczych i chowu zwierząt gospodarskich.

Zbudowana zostanie budynek wielofunkcyjny przeznaczony na cele muzealne i

wystawowe.

Funkcją obiektów będzie przeznaczenie ich na potrzeby muzealne o charakterze ekspozycyjno - edukacyjno - hodowlanym.

Przebudowa zespołu budynków magazynowych (stodoły, spichlerz) - budynku „stodoły lewej”(stodoła 1 i stodoła 2), budynku spichlerza oraz części budynku „stodoły prawej” (stodoła 3), polegać będzie na zaadaptowaniu ich na powierzchnie wystawiennicze umożliwiające eksponowanie urządzeń i maszyn używanych dawniej w rolnictwie, w części budynku „stodoła prawa” (stodoła 4) przewiduje się wykonanie sali wielofunkcyjnej umożliwiającej przeprowadzanie imprez kulturalno-edukacyjnych organizowanych przez Muzeum.

Przebudowa budynku chlewni polegać będzie na wykonaniu pomieszczeń inwentarskich i ekspozycyjnych wewnątrz budynku i budowie wybiegów, by prezentować żywe zwierzęta gospodarskie (choć nie tylko) w ramach „żywego muzeum”.

Budowa budynku wielofunkcyjnego to powstanie nowego obiektu w miejscu lokalizacji dawnej obory, nawiązującego architektonicznie do pozostałych obiektów folwarku.  Na budynek składać się będą pomieszczenia: wiata ekspozycyjna, kuźnia ze ślusarnią i stelmacharnia ze stolarnią, umożliwiające ekspozycję ciężkich maszyn rolniczych, zestawów narzędzi i wyrobów rzemiosła wiejskiego.

            Kompleks muzeum jest zespołem zabudowy usługowej, wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zajmującym teren o powierzchni większej niż 2 ha. Położony jest w miejscowości Szreniawa, w jej wschodniej części, przylega do jej granic administracyjnych, do ul. Dworcowej oraz dróg gminnych prowadzących na tereny Wielkopolskiego Parku Narodowego. Poprzez ul. Dworcową graniczy z jednorodzinną i wielorodzinną (tzw. bloki pegeerowskie) zabudową mieszkaniową wsi Szreniawa. Na teren kompleksu prowadzi kilka wjazdów - wyjazdów, min. od strony ul. Dworcowej (przez zabytkową, obecnie odrestaurowywaną bramę) i od drogi gminnej. Na terenie tym w zasadzie nie ma miejsc parkingowo - postojowych, na obszarze przyległym położony jest duży parking służący odwiedzającym Muzeum i przyszłym gościom hotelu, pracownikom Muzeum oraz udającym się na teren Wielkopolskiego Parku Narodowego.

 

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

 

- powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia odpady budowlane powinny być zbierane do kontenerów, a odpady komunalne do pojemników i przekazywane uprawnionym do prowadzenia takiej działalności zakładom

- odpady powstające w trakcie eksploatacji obiektu winny być segregowane i zbierane do szczelnych pojemników a następnie usuwane firmy posiadające zezwolenie w zakresie świadczenia usług wywozu odpadów komunalnych. Teren przeznaczony na gromadzenie odpadów musi zostać zabezpieczony szczelną powierzchnią i zadaszony, by uniknąć rozprzestrzeniania się drobnych frakcji odpadów oraz wycieku odcieków, które mogłyby zanieczyszczać środowisko,

- na ewentualną wycinkę należy uzyskać zgodę od Wójta Gminy Komorniki,

- odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej,

- odprowadzanie ścieków komunalnych do gminnej sieci kanalizacyjnej,

 

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

- Zastosowane wyroby budowlane powinny posiadać aprobatę techniczną, właściwej jednostki aprobującej, stwierdzającą dopuszczenie ich do obrotu i stosowania.

 

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

- Nie dotyczy.

 

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

- Nie stwierdza się transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

6. Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

- Nie wymagane w sprawie

 

7. Nakładam na inwestora następujące obowiązki:

 

w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń - awarii, np. zanieczyszczenia powierzchni szczelnych substancją ropopochodną zostanie usunięta sorbentami i oddana do utylizacji zakładom mającym zezwolenia na utylizację tego rodzaju odpadów.

 

III.                        Charakterystyka i karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią załączniki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

UZASADNIENIE

 

Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na odtworzeniu dziewiętnastowiecznego układu zabudowy folwarcznej w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie, gm. Komorniki na działce o nr ewid 22/4. na działce nr ewidencyjny 22//4 obręb Rosnowo - Szreniawa, wystąpiło Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno Spożywczego w Szreniawie, ul Dworcowa 5, 52-062 Komorniki, Szreniawa.

Przedmiotowa inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć wymienionych w § 3, ust.2, pkt.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami). Zatem, zgodnie z powołanym przepisem w związku z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, występując z wnioskiem o pozwolenie na budowę inwestor musi legitymować się ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2, ust 3 w związku z art. 156 , oraz art.78 ust. 1 pkt 2w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227.), wystąpiono do Starosty Poznańskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o wydanie opinii, czy dla przedmiotowej inwestycji zachodzi konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu postanowieniem nr NS2-72-216/09 z dnia 07.09.2009 r i Starosta Powiatowy w Poznaniu postanowieniem nr WŚ. XIV.7638-86/09 z dnia 07.09.2009 r. wyrazili opinię, że dla tej inwestycji nie stwierdza się konieczności sporządzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wójt Gminy w postanowieniu sygn. IK.7624-28/09 z dnia 15.09.2009 r. odstąpił od obowiązku sporządzenia raportu.

Podczas trwania postępowania nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków w związku z udziałem stron.

Teren na którym będzie realizowana inwestycja nie ma przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

            Ze względu na lokalizację przedmiotowej inwestycji nie wystąpi problem transgranicznego oddziaływania na środowisko. Spełnienie wymagań wskazanych w decyzji na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia spowoduje, iż wszystkie uciążliwości inwestycji spowodują zapewne wzrost emisji lecz nie powinny przekroczyć norm przewidzianych w ustawach. Z przewidywanych źródeł emisji do powietrza (kotłownia gazowa, emisja spalin z samochodów i maszyn budowlanych, emisja hałasu) nie należy spodziewać się zagrożenia dla środowiska. Planowana gospodarka odpadami pozostaje w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Przewidywany sposób zagospodarowania ścieków komunalnych i deszczowych, jest prawidłowy. Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na tereny leżące w sąsiedztwie tj. Wielkopolski Park Narodowy oraz obszary Natura 2000: Ostoja Wielkopolska i Ostoja Rogalińska.

Po rozpatrzeniu całokształtu informacji zgromadzonych w przedmiotowej sprawie, oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy, orzeczono jak w sentencji decyzji.

 

 

 

POUCZENIE

 

1) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2-9- art. 56 ust. 9 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2008 Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami)

2) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 4: wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna – art. 46 ust. 4b Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2008 Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami)

3) Termin, o którym mowa w ustępie 4b Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2008 Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami), może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Komorniki, 62-052 Komorniki ul. Stawna 1 w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

 

        Wójt

mgr inż. Jan Broda

 

 

Otrzymują:

1.      a/a

2.      2 Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno Spożywczego w Szreniawie, ul Dworcowa 5,

52-062 Komorniki, Szreniawa,

 

Sprawę prowadzi:

Karolina Wiścicka

061 8 100 635

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach