Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2010.03.16 Obwieszzenie-infor. o zamiesz. w pub. dostęp. wykazie wnios. w spr. wyd. dec. o środ. uwar. dla przed. poleg. na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 430 Poznań – Mosina w km 9+1

Komorniki dnia 15.03.2010 r.

 

IK.7624 – 43/09

 

 

 

Obwieszczenie

 

Urząd Gminy Komorniki zgodnie z art. 33 ust.1 punkt1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr. 199, poz. 1227)zawiadamia, że toczy się postępowanie w sprawie przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 430 Poznań – Mosina w km 9+178 (m. Łęczyca).

Wydano postanowienie w sprawie konieczności sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia dnia 15.03.2010r.

 

Urząd Gminy Komorniki informuje, że zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 430 Poznań – Mosina w km 9+178 (m. Łęczyca).

 

            Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Infrastruktury Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, pok. 5, w godzinach pracy Urzędu – tel. 8100-635, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego komunikatu.

 

 

 

 

 

 

Z up. Wójta

Teresa Kranz

Kierownik Wydziału

Infrastruktury Komunalnej

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Karolina Wiścicka

061 8100635

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach