Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2021.009.16 Opinia RDOŚ w spr. konieczn. sporz. ooś dla spr. IK.6220.10.2021 - wydania decyzji o środ. uwar. dla przed.: „ Posad. i użytk. automatu galwanizer. do cynkowania bębnowego wraz z

 Opinia RDOŚ w spr. konieczn. sporz. ooś dla spr. IK.6220.10.2021 - wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia określonego jako: „ Posadowienie i użytkowanie automatu galwanizerskiego do cynkowania bębnowego wraz z systemem oczyszczania ścieków w hali produkcyjno magazynowej”, na działkach o nr ewidencyjnych 1183, 1184/2, 1184/1 obręb ewidencyjny Plewiska.

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach