Jesteś tutaj:   

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Oświadczenie w sprawie dostępności

Gmina Komorniki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej bip.wokiss.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

W Gminie bip.wokiss.pl przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa bip.wokiss.pl spełnia wymagania w 90 %.

 

Status pod względem zgodności

Strona internetowa dostępna jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia, tzw. slider) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
 2. Brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
 3. Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
 4. Brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe.

 

Informacje dodatkowe

 1. Publikacja strony bip.wokiss.pl 19.11.2014r.
 2. Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony jest: Jakub Jackowski.
 3. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: tel. +48(61)8 100 647
 4. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: email: administracja@komorniki.pl.
 5. Strona aktualizowana na bieżąco.
 6. Gmina dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowe była na poziomie WCAG 2.0.
 7. W menu ˃ Kontakt zawarte są dane teleadresowe instytucji.

 

Dostępność architektoniczna obiektów Gminy

Budynek, przy ul. Stawna 1 w którym siedzibę ma Urząd Gminy przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • Wejście budynku zawiera podjazd umożliwiający wjazd do urzędu dla osób niepełnosprawnych.
 • Na parterze znajduje się Biuro Podawcze.
 • W budynku jest dostępna winda osobowa umożliwiająca wjazd na wszystkie poziomy budynku.
 • Wejście do budynku umożliwiające swobodny wjazd wózkiem.
 • Korytarze posiadają odpowiednią szerokość. W budynku znajduje się winda umożliwiająca swobodny wjazd na każdą kondygnację administracyjną budynku.
 • Na każdym piętrze jest dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych .
 • Urząd Gminy Komorniki posiada jedno wyznaczone miejsce dla osoby niepełnosprawnej (oznakowanie dolne).
 • Pies przewodnik może asystować w czasie wizyty w urzędzie.
 • Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

Budynek, przy ul. Młyńskiej 15 w którym siedzibę ma Straż Gminna oraz Ośrodek Pomocy Społecznej. Przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • Wejście budynku zawiera podjazd umożliwiający wjazd do urzędu dla osób niepełnosprawnych.
 • Na parterze znajduje się Biuro Podawcze Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • Na Pierwszym Piętrze znajduje się Biuro Podawcze Straży Gminnej.
 • W budynku jest dostępna winda osobowa umożliwiająca wjazd na wszystkie poziomy budynku.
 • Wejście do budynku umożliwiające swobodny wjazd wózkiem.
 • Korytarze posiadają odpowiednią szerokość.
 • W budynku znajduje się winda umożliwiająca swobodny wjazd na każdą kondygnację administracyjną budynku.
 • Na każdym piętrze jest dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych .
 • Budynek posiada jedno wyznaczone miejsce dla osoby niepełnosprawnej (oznakowanie dolne).
 • Pies przewodnik może asystować w czasie wizyty w urzędzie.
 • Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

 

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.

Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.

Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Istnieje możliwość zmiany kontrastu strony za pomocą ikon aaAA

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Dokładamy starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe.

Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

 

Procedura wnioskowa-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych:


ul. Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa
Telefon (22) 461 60 00
e-mail: sekretariat.bon@mrpips.gov.pl
Adres korespondencyjny:
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

 

 

Ochrona danych osobowych

 KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Komorniki, reprezentowana przez Wójta, z siedzibą przy ul. Stawnej 1, 62-052 Komorniki, zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Krzysztof Kozik; e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktowania się, odpowiedzi na zapytania, informowania, prowadzenia postępowań administracyjnych, zawierania i realizowania umów, archiwizowania oraz ewentualnego ustalania i dochodzenia roszczeń a także w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych, statystycznych, realizacji obowiązków lub uprawnień gminy wynikających z przepisów prawa oraz wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, w zakresie kompetencji Gminy, w szczególności:
  1)  spraw publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów,
  2)  zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. w szczególności obejmujące sprawy:
       a)   ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej
       b)   gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
       c)   wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
       d)   działalności w zakresie telekomunikacji;
       e)   lokalnego transportu zbiorowego;
       f)    ochrony zdrowia;
       g)   pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
       h)   wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
       i)    gminnego budownictwa mieszkaniowego;
       j)    edukacji publicznej;
       k)   kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
       l)    kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
       m)  targowisk i hal targowych;
       n)   zieleni gminnej i zadrzewień;
       o)   cmentarzy gminnych;
       p)   porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
       q)   utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
       r)    polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
       s)   wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
       t)    promocji gminy;
       u)   współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573);
       v)   współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw;
  3)  innych spraw publicznych ustawowo przekazanych;
  4)  zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy oraz porozumień;
  5)  zadań z zakresu właściwości powiatu oraz województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, g, i, j Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej zwane RODO) oraz inne akty prawne obowiązującego prawa krajowego (w tym aktów prawa miejscowego) i międzynarodowego, w szczególności Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wraz z aktami wykonawczymi, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego wraz z aktami wykonawczymi.
 5. Przetwarzaniu mogą podlegać w szczególności wszystkie lub niektóre z następujących danych osobowych i kategorii danych osobowych:
  1)  dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL, etc.);
  2)  dane lokalizacyjne (adres zamieszkania, etc.);
  3)  dane kontaktowe (adres skrzynki elektronicznej e-mail, numer telefonu, etc.);
  4)  dane dotyczące członków rodziny (imiona, stopień pokrewieństwa, etc.);
  oraz wszelkie inne kategorie wymagane przepisami obowiązującego prawa, zarówno krajowego jak międzynarodowego, a także niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 3.
 6. Dane osobowe we wskazanym wyżej zakresie mogą być uzyskane:
  1)  bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą;
  2)  od innych niż Gmina podmiotów – organów administracji publicznej, w tym jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, sądów i organów ścigania - w ramach ich kompetencji oraz przepisów obowiązującego prawa;
  3)  od podmiotów posiadających interes prawny w sprawie, w związku z którą konieczne jest podanie Pani/Pana danych osobowych;
  4)  innych podmiotów przekazujących dane osobowe do Administratora.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe w szczególności na podstawie przepisów prawa, w tym organom ścigania, organom kontrolnym, organom administracji publicznej.
 8. W przypadku niepodania danych niezbędnych do realizacji celów określonych w pkt. 3, w tym wymaganych przepisami prawa, realizacja tych celów może okazać się niemożliwa. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.
 9. W zależności od postawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych posiada pan prawo do:
  a.  żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
  b.  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  c.  wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania;
  d.  przenoszenia danych osobowych;
  e.  otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  f.   wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  g.  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W przypadku, w którym Pani/Pana dane osobowe miałyby podlegać profilowaniu, informacja o tym zostanie udzielona przy dokonywaniu czynności w związku z danym postępowaniem administracyjnym.
 11. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań, o których mowa w pkt 3 oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po zakończeniu ich wykonywania w celu ich archiwizowania oraz ewentualnego ustalania i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed nimi, a także w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.
 13. Pani/Pana dane osobowe nie są co do zasady przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. Mogą być jednak przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w określonych przepisami obowiązującego prawa przypadkach. Jeżeli doszłoby do w/w przekazania zostanie Pani/Pan poinformowany o takim przekazaniu i stosowanych zabezpieczeniach, stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony.

 

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy Komorniki

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Urzędzie Gminy Komorniki

Monitoring wizyjny - klauzula informacyjna

obowiązek informacyjny - Kontrahent

obowiązek informacyjny - pracownik Kontrahenta

 

 

Druki do pobrania

http://www.komorniki.pl/asp/pl_start.asp?pol=2&typ=14&sub=19&subsub=89&menu=89&strona=1